Na co organizacja pozarządowa może wydawać pieniądze?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe nie działają dla osiągnięcia zysku. Ich celem jest wydawanie powierzonych pieniędzy zgodnie ze statutem, umową czy wytycznymi. Istotą nie jest tu bowiem generowanie dochodu w zakresie finansów, ale dochodu w postaci kapitału zaufania darczyńców. Każdy koszt organizacji powinien być zgodny z obszarem jej działania zapisanym w statucie, jak też odpowiednio udokumentowany.

Przykładem mogą być:
▪ koszty związane z lokalem — wynajmowanym lub użyczonym,
▪ koszty związane z wyposażeniem lokalu,
▪ koszty związane z wolontariuszami,
▪ koszty podróży służbowych,
▪ koszty zatrudniania pracowników i współpracowników,
▪ koszty związane z materiałami biurowymi,
▪ koszty reklam i prezentacja w mediach,
▪ koszty usług księgowych, prawnych czy notarialnych.
▪ Wyróżniamy koszty działań statutowych oraz koszty administracyjne.
▪ Koszty statutowe to koszty ponoszone zgodnie z celami statutowymi organizacji, w tym mieszczą się koszty nieodpłatnych lub odpłatnych działań pożytku publicznego.

W ramach działań nieodpłatnych organizacje najczęściej realizują projekty na podstawie zatwierdzonych budżetów np. koszty zorganizowania spotkania dla osób starszych, czyli wynajem sali, materiały informacyjne, wyżywienie. Koszty administracyjne są to koszty ogólnego utrzymania. Mogą być ponoszone również w momencie braku działań w ramach działalności statutowej.

Bardzo ważne jest, aby każdy koszt był dobrze udokumentowany np. fakturą lub rachunkiem.