Jaka jest różnica między darowizną od podatku a przekazaniem 1%?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Od 1 stycznia 2004 roku podatnicy mogą na dwa sposoby finansowo pomagać organizacjom pozarządowym. Jeden z tych sposobów to darowizna pieniężna, a drugi to wskazanie przez podatnika organizacji pożytku publicznego, któremu państwo przekaże 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darowizna
Według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 888 KC) jest to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku.” Darowiznę można przekazywać różnym podmiotom, w tym stowarzyszeniom (rejestrowym i zwykłym), fundacjom. Darowizna nie ma związku ze statusem OPP. Jeśli darowizna spełni warunki opisane w przepisach prawa, darczyńca może skorzystać z odliczenia podatkowego. Taka darowizna musi być przekazana na cele statutowe organizacji działającej na rzecz określonych celów społecznych (celów pożytku publicznego) lub na cele kultu religijnego.

1% nie jest darowizną ani ulgą. Został wprowadzony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie organizacji mających status pożytku publicznego (OPP). Jest dyspozycją podatnika — osoby fizycznej — adresowaną do skarbu państwa,
aby 1% jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status OPP. Zbieranie pieniędzy na 1% nie jest zbiórką publiczną.

Różnice między darowizną a 1%
Darowiznę można przekazać różnym podmiotom — organizacjom i instytucjom, 1% przysługuje tylko i wyłącznie organizacjom pożytku publicznego. Kwota darowizny jest dowolna i dobrowolna, kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania, zmniejsza się więc kwota odprowadzanego podatku dochodowego, 1% nie zmniejsza podatku dochodowego płaconego przez podatnika — to do kasy skarbu państwa wpada mniej pieniędzy.

Darowizna może być przesłana bezpośrednio na konto organizacji (lub innego podmiotu, wskazanego w prawie) albo przekazana w gotówce (choć wtedy nie można jej odliczyć podstawy opodatkowania), 1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w czasie określonym przez przepisy prawa