Czy muszę składać sprawozdanie finansowe?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy — przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie, jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, przyjęte za pomocą uchwał przez właściwy organ do tego upoważniony (np. radę fundacji, walne zebranie członków).

Najważniejsze terminy dotyczące składania sprawozdania finansowego:
▪ sporządzenie sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego (najczęściej 31 marca),
▪ przyjęcie sprawozdania przez właściwe władze w organizacji — do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego (najczęściej 30 czerwca),
▪ przekazanie do Urzędu Skarbowego (Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej) przez organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej — w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia,
▪ przekazanie do KRS przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą — zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS — w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia.