Jak przekształcić stowarzyszenie zwykłe w rejestrowe?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Stowarzyszenie zwykłe, po spełnieniu kilku warunków, może przekształcić się w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS:
▪ zwiększcie liczbę członków do minimum 7 (zasady  przyjmowania członków opisane są w regulaminie stowarzyszenia zwykłego),
▪ napiszcie statut dla powstającego stowarzyszenia rejestrowego (musi on zawierać informacje o nazwie organizacji, siedzibie i terenie działania, celach i sposobach ich realizacji, członkach stowarzyszenia – m.in. sposobie nabycia, przyczynach utraty członkostwa, prawach
i obowiązkach członka, władzach – m.in. rodzajach, sposobie ich wyboru, kompetencjach, trybie pracy, wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, sposobie podejmowania decyzji, źródłach majątku, sposobie reprezentowania stowarzyszenia, zasadach wprowadzania zmian w statucie oraz sposobie rozwiązania się stowarzyszenia),
▪ sporządźcie sprawozdanie finansowe dla przekształcanego stowarzyszenia zwykłego (musi składać się m.in. z bilansu, rachunku zysków i strat),
▪ poinformuj wszystkich członków o terminie i miejscu zebrania, na którym ma zapaść uchwała o przekształceniu, dołącz propozycję statutu oraz sprawozdanie finansowe dla przekształcanego stowarzyszenia zwykłego,
▪ zwołaj zebranie w sprawie przekształcenia i uchwalcie je (pamiętaj o podpisanych dokumentach z zebrania: uchwałach, przyjęciu sprawozdania finansowego, protokole oraz liście obecności),
▪ pobierzcie od starosty zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
▪ przygotujcie wniosek do KRS (formularze: KRS – W20, KRS – WH, KRS – WK) o przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego (nie zapomnij o załącznikach w formie podpisanych dokumentów: lista obecności i protokół z zebrania, uchwała o przekształceniu, statut podpisany przez zarząd, zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie starsze niż trzymiesięczne),
▪ podajcie do informacji publicznej informację o przekształceniu stowarzyszenia.