Czy o każdej zmianie dokonanej w statucie musi być poinformowany KRS?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zawsze po tym, gdy zmienimy statut (nawet jeśli są to zmiany porządkujące, np. zmieniamy numerację), musimy zgłosić tę informację do sądu (art. 11 ustawy o fundacjach, art. 21 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Zgłoszenia dokonujemy na odpowiednich formularzach w ciągu 7 dni od daty dokonania zmiany (art. 22 ustawy o KRS).

Wniosek o zmianę statutu składa się z:
▪ formularza KRS-Z20 (kiedy i co się zmieniło w statucie, nowe brzmienie/nowe cele organizacji),
▪ formularz KRS-ZK (o ile zmieniany jest sposób reprezentacji, czyli zapisy o tym, kto w imieniu stowarzyszenia/fundacji podpisuje umowy, formularze, itd.),
▪ jednolitego tekstu statutu,
▪ dokumentów potwierdzających zmianę (np. uchwała o zmianie statutu a dla stowarzyszenia także protokół z walnego zebrania członków na którym podjęto uchwałę o zmianie i lista obecności
członków na tym zebraniu),
▪ opłat (o ile są wymagane).

Jeśli statut działającej fundacji lub stowarzyszenia wymaga naniesienia bardzo wielu poprawek, zarówno dotyczących treści, jak i zmian porządkowych (numeracja, kolejność paragrafów), to wygodniej podjąć decyzję o zmianie całego statutu.