Jakie obowiązki podatkowe dotyczą organizacji pozarządowych?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe są osobami prawnymi. Podlegają różnym obowiązkom prawnym i nie są bezwarunkowo zwolnione z podatków. Zwolnienia dotyczą określonych sytuacji, które każdorazowo podlegają pod analizę

Organizacje są zobowiązane przede wszystkim do płacenia:
▪ podatku dochodowego od osób prawnych – CIT – od tych dochodów, które nie są zwolnione z opodatkowania. Organizacja musi pamiętać o złożeniu CIT-8, w terminie do 31 marca. Do CIT-8 należy dołączyć załącznik CIT/O, który służy do wykazania dochodów zwolnionych z opodatkowania, oraz CIT/D – jeśli organizacja otrzymała darowiznę.
▪ podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT – jeśli organizacja zatrudnia pracowników, zleceniobiorców, twórców – osoby, które wykonują dla organizacji pracę za wynagrodzeniem, ma obowiązek naliczyć i odprowadzić podatek.
▪ podatku od towarów i usług – VAT – w zakresie tego podatku nie ma znaczenia, czy organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą. Zasada jest taka, że jeśli w zakresie działalności gospodarczej lub działalności odpłatnej statutowej organizacja sprzedaje usługi lub towary podlegające podatkowi VAT – jest zobowiązana rozliczać ten podatek (czynny podatnik VAT). Natomiast nieodpłatna działalność statutowa nie podlega pod VAT.

W przypadku działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej organizacja może skorzystać ze zwolnienia z VAT (status podatnika zwolnionego):
▪ jeśli nie przekroczy limitu sprzedaży 200 000,00 zł,
▪ jeśli rozpoczyna działalność w trakcie roku – limit ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, w jakich będzie ją prowadzić. Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Gdy obrót roczny przekroczy limit, należy się zarejestrować jako podatnik VAT – służy do tego druk VAT-R,
▪ gdy wykonuje wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (np. opieka medyczna, opieka nad osobami niepełnosprawnymi), – jeśli podlega pod zwolnienie przedmiotowe, które nie zależy od wielkości sprzedaży.

Organizacja, która jest czynnym podatnikiem, jest zobowiązana wysłać deklarację VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Deklaracje podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji składane są elektronicznie. Organizacja może wyznaczyć pełnomocnika do podpisywania deklaracji za pomocą druku UPL-1.

Podatku od nieruchomości – regulacje na temat podatku od nieruchomości zawarte są w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w rozdziale drugim.

Organizacje pozarządowe płacą podatek od nieruchomości, jeśli są:
▪ właścicielem lub posiadaczem samoistnym nieruchomości,
▪ użytkownikiem wieczystym gruntów,
▪ użytkownikiem nieruchomości na podstawie umowy ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, np. na podstawie umowy najmu, użyczenia od gminy, powiatu itp.

Zwolnione z podatku od nieruchomości są:
▪ te części nieruchomości, które są wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej przez organizacje pożytku publicznego,
▪ grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Organizacja ma obowiązek złożenia deklaracji podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych PCC – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem PCC zawarte są w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to m.in. umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, umowy darowizny.

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci strona otrzymująca (kupujący, biorący w pożyczkę, obdarowany), która jest zobowiązana do złożenia druku PCC-3 i zapłaty podatku w terminie 14 dni od danego zdarzenia. Stawki podatku są określone w ustawie. Jeśli organizacja ma status OPP, wtedy zwolnieniu z podatku PCC podlegają tylko te czynności, które są wykonywane w związku z nieodpłatną działalnością statutową.

W przypadku czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego organizacja nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3 i opłaty podatku – robi to za nią notariusz. Jeśli dana czynność podlega VAT – nie podlega PCC.