Jakie są obowiązki organizacji pozarządowej wobec wolontariuszy?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Każda organizacja ma prawo angażować wolontariuszy, zarówno do swojej działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej. Jednak ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która reguluje zasady organizacji wolontariatu, zakazuje zatrudniania wolontariusza do działalności gospodarczej. Jeśli więc nasza organizacja taką prowadzi, wolontariuszy może zatrudniać tylko do tych działań, które nie są związane z działalnością gospodarczą.

Z każdym wolontariuszem należy zawrzeć porozumienie (przy czym dla wolontariatu dłuższego niż 30 dni musi mieć ono formę pisemną, ale warto taką stosować nawet przy krótszych zadaniach), które określi zakres i sposób wykonywanych przez wolontariusza świadczeń, a także prawa i obowiązki obu stron. Każdego wolontariusza musimy poinformować o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Wolontariuszom należy też zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy, a jeśli delegujemy go do działań poza miejscem zamieszkania, mamy obowiązek pokrywać koszty jego podróży służbowych i diet, na takich samych zasadach, jakie dotyczą pracowników. Na żądanie wolontariusza trzeba mu także wystawić zaświadczenie o odbytym wolontariacie oraz opinię.