Czy organizacja musi ubezpieczyć wolontariusza?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, organizacja musi zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku porozumień wolontariackich trwających co najmniej 30 dni, ubezpieczenie wolontariusza bierze na siebie państwo – trzeba jednak pamiętać o zawarciu porozumienia wolontariackiego na piśmie.

Jeżeli porozumienie wolontariackie dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na którego obszarze trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, organizacja ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granica.

W zależności od wykonywanych, przez wolontariusza zadań można mu także zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które będzie go chronić przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich związanymi z wykonywaniem przez niego działań na rzecz organizacji. Dobrym rozwiązaniem może być też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej samej organizacji we wszystkich jej działaniach, co zapewni spokój i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom i wolontariuszom.