Deklaracja dostępności Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy posiadają alternatywny tekst
 • w niektórych elementach graficznych występuje zbyt niski kontrast
 • w niektórych formularzach brakuje etykiety pól
 • niektóre elementy nawigacji nie posiadają alternatywnego tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Owczarczyk.
 • E-mail: biuro@fundacjarc.org.pl
 • Telefon: +48 504 871 478

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
 • Adres: aleja Grunwaldzka 5; Gdańsk 80-236
 • E-mail: antonina.paplinska@fundacjarc.org.pl
 • Telefon: +48 58 344 40 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nie wszystkie ciągi architektoniczne posiadają odpowiednią szerokość.

W budynku istnieją bariery poziome w postaci progów.

Ze względu na ograniczenia architektoniczne budynek nie zapewnia dojazdu do wyższych kondygnacji.

Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Nie zapewniamy rozkładu pomieszczeń dostępnego w formie głosowej lub dotykowej.

Nie posiadamy oznaczenia ,,Możliwość wejścia z psem asystującym”.

W budynku nie jest dostępny schron.

Pomieszczenia nie są odpowiednią oznaczone.

Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.