pod nazwą

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI

I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą ,,Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:
1/ Jerzego Boczonia
2/ Janusza Erenca
3/ Barbarę Średniawą
aktem notarialnym sporządzonym w Biurze Notarialnym w Gdańsku działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.Nr 21, poz._97, jedn. Tekst Dz.U.Nr 46/1991 póz. 203) z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985r. w sprawie prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej (Dz.U. z 1985 r. Nr 57 poz.293, zm. 1989r. Nr 3 poz.16) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§4

1. Terenem działania Fundacji są województwa: gdańskie, elbląskie, słupskie, koszalińskie, olsztyńskie, toruńskie, bydgoskie.
2. Dla właściwego realizowania celów-społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

§6

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji:

§7

Celami Fundacji są:
l. Popieranie i promowanie organizacji pozarządowych.
2. Mobilizacja i tworzenie płaszczyzn współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych.

§8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Zorganizowanie i prowadzenie biura.
b. Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych.
c. Udzielanie wsparcia organizacyjnego osobom tworzącym lub prowadzącym działalność w organizacjach pozarządowych.
d. Tworzenie bazy danych o działających organizacjach pozarządowych i jej stała aktualizacja dla potrzeb inicjatyw niezależnych organizacji pozarządowych.
e. Organizowanie i koordynacja dobrowolnej działalności samopomocowej.
f. Upowszechnianie wiedzy o organizacjach pozarządowych z terenów objętych działaniami Fundacji.
g. Organizowanie i wspomaganie usług opiekuńczych w systemie koordynacji i pośrednictwa.
h. Organizowanie forum umożliwiającego zapoznawanie się z najnowszymi tendencjami
i rozwiązaniami światowymi w pracy organizacji pozarządowych i dyskusję na te tematy.
i. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z podmiotami zainteresowanymi celami Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10. 500.000 złotych (słownie: dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także składniki niematerialne nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§10

Fundacja odpowiada całym swym majątkiem za swój e-zobowiązania.

§11

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a/ darowizn, spadków i zapisów;
b/ subwencji osób prywatnych;
c/ majątku ruchomego i nieruchomego;
d/ działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację

§12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§14

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej, lub łącznej w wysokości równej co najmniej: 1.000.000 złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne 20.000 dolarów USA, uzyskują; o ile wyrażają stosowne życzenie tytuł SPONSORA FUNDACJI.

§15

Tytuł SPONSORA FUNDACJI ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§16

Organami Fundacji są:

1/Zarząd Fundacji

§17

Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub trzech osób. Członków Zarządu powołuje na czas nieoznaczony Fundator, który jest członkiem Zarządu.

§18

Fundator może być członkiem Zarządu, a w każdym Zarządzie jednym z członków Zarządu musi być Fundator.

§19

Fundatorowi, który jest członkiem Zarządu służy prawo odwołania każdego z członków Zarządu w każdym czasie. Fundatorom działającym łącznie służy prawo odwołania członka Zarządu, który jest Fundatorem.

§20

Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, wiceprezesa i sekretarza Fundacji.

§21

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.

§22

Zarząd w szczególności:
a/ reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b/ uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
c/ sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d/ przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e/ ustala regulamin Biura Fundacji,
f/ tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
g/ powołuje i odwołuje Lidera Biura Fundacji, oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
h/ ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz gospodarczej,
i/ podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jego likwidacji.

§23

Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową złożoną z pełnomocników osób prawnych oraz fizycznych skupionych wokół Fundacji.

§24

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Fundacji.

§25

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes, lub wiceprezes Fundacji.

2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba do tego upoważniona przez Zarząd.

3. Poza sprawami przekraczającymi kompetencje zwykłego zarządu np. podział pomiędzy wytypowane organizacje pozarządowe zdobytych funduszy lub innych dóbr materialnych; co przekazuje się do decyzji Zarządu Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§26

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w zakresie:
1. Działalności poligraficznej i wydawniczej na cele organizacji pozarządowych.
2. Działalności w zakresie ochrony lokalnego środowiska naturalnego.
3. Prowadzenia badań empirycznych, opracowanie opinii, analiz, ekspertyz prac studialnych itp.
4. Uczestnictwa w spółkach prawa handlowego.
5. Prowadzenia szkoleń.
6. Świadczenia usług w zakresie adaptacji społeczno-zawodowej.
7. Organizowania i prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej.
8. Organizowania rehabilitacji i rekreacji.

§27

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez Biuro Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zwane dalej Regionalnym Centrum.

§28

1. Zakres działania Biura oraz zakres uprawnień obowiązków pracowników określa regulamin organizacyjny Biura uchwalony przez Zarząd Fundacji.
2. Lider Biura jednoosobowo kieruje pracą ponosząc za jej wynik odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji, jest on, z zastrzeżeniem treści § 30 niniejszego Statutu, Kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§29

Zarząd ustala zasady zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników na poszczególnych stanowiskach.

§30

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział VI

§31

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian w celach Fundacji.

§32

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją (innymi Fundacjami).

§34

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§35

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia.

§36

Decyzja w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§37

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 Ustawy o Fundacjach instytucją, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanymi w tym celu przez Zarząd.

§38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

postanowienie sądu z dnia 24.05.93

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.