Statut Fundacji

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
(tekst jednolity z dnia 17.05.2021 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja pod nazwą ,,Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:
  1. Jerzego Boczonia
  2. Janusza Erenca
  3. Barbarę Średniawą
  aktem notarialnym sporządzonym w Biurze Notarialnym w Gdańsku działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.Nr 21, poz._97, jedn. Tekst Dz.U.Nr 46/1991 póz. 203) z późniejszymi zmianami, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985r. w sprawie prowadzenia przez fundacje działalności gospodarczej (Dz.U. z 1985 r. Nr 57 poz.293, zm. 1989r. Nr 3 poz.16) oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
 4. Teren działania Fundacji:
  1. Terenem działania Fundacji są województwa: gdańskie, elbląskie, słupskie, koszalińskie, olsztyńskie, toruńskie, bydgoskie.
  2. Dla właściwego realizowania celów-społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest: minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
 6. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji:

 1. Celami Fundacji są:
  1. Popieranie i promowanie organizacji pozarządowych.
  2. Mobilizacja i tworzenie płaszczyzn współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Zorganizowanie i prowadzenie biura.
  2. Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych.
  3. Udzielania wsparcia organizacyjnego osobom tworzącym lub prowadzącym działalność w organizacjach pozarządowych.
  4. Tworzenie bazy danych o działających organizacjach pozarządowych i jej stała aktualizacja dla potrzeb inicjatyw niezależnych organizacji pozarządowych.
  5. Organizowanie i koordynacja dobrowolnej działalności samopomocowej.
  6. Upowszechnianie wiedzy o organizacjach pozarządowych z terenów objętych działaniami Fundacji.
  7. Organizowanie i wspomaganie usług opiekuńczych w systemie koordynacji i pośrednictwa.
  8. Organizowanie forum umożliwiającego zapoznawanie się z najnowszymi tendencjami i rozwiązaniami światowymi w pracy organizacji pozarządowych i dyskusję na te tematy.
  9. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z podmiotami zainteresowanymi celami Fundacji.
 3. Fundacja także realizuje cele, o których mowa w § 2, prowadząc nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. inicjowania, prowadzenia i wspierania działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwoju, promocji i wzmacniania idei społeczeństwa obywatelskiego;
  2. wspierania innych podmiotów, w tym szczególności organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, podmiotów ekonomii społecznej;
  3. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji;
  4. tworzenia, rozwijania i propagowania standardów działań obywatelskich;
  5. tworzenia platformy wymiany myśli, poglądów, wiedzy i doświadczeń;
  6. tworzenia, wdrażania i propagowania innowacji społecznych;
  7. inicjowania i wspierania współpracy sektorów non-profit – biznes – administracja publiczna;
  8. inicjowania, wspierania i propagowania politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności obywateli;
  9. promocji i organizacji wolontariatu;
  10. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności organizacji i przedsiębiorczości społecznej;
  11. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwiązywania problemów rynku pracy;
  12. nauki, edukacji, oświaty, kultury i wychowania;
  13. prowadzenia i wspierania pozaszkolnych form edukacji;
  14. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  15. pomocy społecznej w szczególności w zakresie: rozwoju usług społecznych, integracji i pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
  16. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  17. rozwoju współpracy międzynarodowej, współpracy na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  18. działalności charytatywnej i dobroczynności;
  19. ochrony i promocji zdrowia;
  20. podejmowania innych działań w zakresie wspierania i rozwoju demokracji;
  21. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom prawnym i fizycznym oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
  22. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 10. 500.000 złotych (słownie: dziesięciu milionów pięciuset tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także składniki niematerialne nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja odpowiada całym swym majątkiem za swoje zobowiązania.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków i zapisów;
  2. subwencji osób prywatnych;
  3. majątku ruchomego i nieruchomego;
  4. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
  Fundacja może utworzyć fundusz rezerwowy (kapitał żelazny; dalej Fundusz), na który są przelewane środki pochodzące z dochodów określonych w ust. 1. Fundusz może być wykorzystywany na cele wskazane przez darczyńcę, a w braku wskazania przez niego tych celów na działalność statutową Fundacji. Zasady zarządzania Funduszem określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 6. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej, lub łącznej w wysokości równej co najmniej: 1.000.000 złotych lub gdy idzie o osoby zagraniczne 20.000 dolarów USA, uzyskują; o ile wyrażają stosowne życzenie tytuł SPONSORA FUNDACJI.
 7. Tytuł SPONSORA FUNDACJI ma charakter osobisty.
Rozdział IV

Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji
 2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub trzech osób. Członków Zarządu powołuje na czas nieoznaczony Fundator, który jest członkiem Zarządu.
 3. Fundator może być członkiem Zarządu, a w każdym Zarządzie jednym z członków Zarządu musi być Fundator.
 4. Fundatorowi, który jest członkiem Zarządu służy prawo odwołania każdego z członków Zarządu w każdym czasie. Fundatorom działającym łącznie służy prawo odwołania członka Zarządu, który jest Fundatorem.
 5. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, wiceprezesa i sekretarza Fundacji.
 6. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.
 7. Zarząd w szczególności:
  1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
  3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
  4. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
  5. ustala regulamin Biura Fundacji,
  6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
  7. powołuje i odwołuje Lidera Biura Fundacji, oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
  8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej oraz gospodarczej,
  9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jego likwidacji.
 8. Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Komisję Programową złożoną z pełnomocników osób prawnych oraz fizycznych skupionych wokół Fundacji.
 9. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Fundacji.
 10. Oświadczenia woli:
  1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes, lub wiceprezes Fundacji.
  2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba do tego upoważniona przez Zarząd.
  3. Poza sprawami przekraczającymi kompetencje zwykłego zarządu np. podział pomiędzy wytypowane organizacje pozarządowe zdobytych funduszy lub innych dóbr materialnych; co przekazuje się do decyzji Zarządu Fundacji.
Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  2. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  3. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  4. 58.11.Z – Wydawanie książek;
  5. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  6. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  7. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
  8. 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  9. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
  10. 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
  11. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  12. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez Biuro Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych zwane dalej Regionalnym Centrum.
 3. Zakres działania Biura i Lider Biura:
  1. Zakres działania Biura oraz zakres uprawnień obowiązków pracowników określa regulamin organizacyjny Biura uchwalony przez Zarząd Fundacji.
  2. Lider Biura jednoosobowo kieruje pracą ponosząc za jej wynik odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji, jest on, z zastrzeżeniem treści § 30 niniejszego Statutu, Kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 4. Zarząd ustala zasady zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników na poszczególnych stanowiskach.
 5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Rozdział VI
 1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian w celach Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją (innymi Fundacjami).
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia.
 4. Decyzja w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5 Ustawy o Fundacjach instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji wskazanymi w tym celu przez Zarząd.

Sprawozdania