Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk, e-mail.: biuro@fundacjarc.org.pl.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem: w ramach uprawnionej statutowej działalności Fundacji, w celu realizacji jej celów statutowych za zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia zatrudnienia/współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO, w celu wypełniania obowiązków prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO; w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas określony przepisami prawa, w tym na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Administrator informuje, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Więcej o danych osobowych na stronie www.fundacjarc.org.pl.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
  • w ramach uprawnionej statutowej działalności Fundacji,
  • w celu realizacji jej celów statutowych za Pani/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO,
  • w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia zatrudnienia/współpracy/udziału w projekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO,
  • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, przepisów rachunkowych, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO);
  • w celach wnikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.
 5. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail biuro@fundacjarc.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 6. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 7. Z uwagi na organizację działania Administratora, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
  • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora np. podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia działalności i świadczenia usług, w niezbędnym, minimalnym zakresie uzasadnionym wykonywaniem tych usług (w tym np. obsługi księgowej, fakturowej); Załącznik nr 1 Polityka w Fundacji RC.
 8. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 9. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
  • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa
   do momentu cofnięcia tej zgody,
  • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego,
  • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu,
  • w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 10. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO.
 11. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.