Jakie są cele fundacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Fundacja to organizacja pozarządowa powoływana dla celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska, opieki nad zabytkami.

Poza wymienionymi fundacja może realizować inne dowolne cele pod warunkiem, że mają one charakter publiczny. Musisz pamiętać, że fundacja nie może działać w celu zaspokojenia prywatnego, osobistego dobra fundatora ani żadnej innej osoby, ma służyć dobru ogólnemu. Charakterystyczną cechą fundacji jest niedochodowość celu, dla którego została ustanowiona, co w praktyce oznacza, że wszystkie dochody, niezależnie od sposobu ich osiągnięcia, muszą zostać przeznaczone na osiągnięcie celu.

Cele stanowią jeden z obowiązkowych elementów statutu fundacji. Mówią one o tym, po co została ona utworzona, na co zostanie przeznaczony majątek, jaki będzie obszar działania fundacji i czym się będzie zajmować. Podczas sporządzania statutu fundacji i określania jej celów, miej na uwadze, że niektóre cele mogą zagwarantować zwolnienie z podatku dochodowego lub przynosić korzyści w związku otrzymywanymi darowiznami lub dotacjami.