Jaka jest różnica między rolą zarządu a rolą komisji rewizyjnej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Walne zebranie jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu. Do podejmowania decyzji w bardziej bieżących, niekiedy codziennych sprawach stowarzyszenia, tworzy się zarząd stowarzyszenia. Na zarządzie – na członkach zarządu – formalnie i zwyczajowo spoczywa większość odpowiedzialności za stowarzyszenie i za to co się w nim dzieje. Sposób wyboru, kadencja, skład, sposób pracy zarządu stowarzyszenia oraz zakres spraw, za które odpowiada muszą być określone w statucie danego stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia działa zgodnie z wytycznymi statutu, decyzjami walnego zebrania członków oraz obowiązującym prawem. Dodatkowe wytyczne związane z pracą zarządu stowarzyszenia mogą być zawarte w jego regulaminie. Jest to dokument nieobowiązkowy, uchwalany zazwyczaj przez zarząd, precyzujący np. podział obowiązków pomiędzy poszczególnych jego członków (odpowiedzialnych za reprezentowanie na zewnątrz, za dokumentacje prac zarządu itd.).

Obowiązki komisji rewizyjnej określa statut lub regulamin organizacji, a w zakresie sprawozdawczości – ustawa o rachunkowości. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie precyzuje kompetencji komisji rewizyjnej.

Zwykle do obowiązków komisji rewizyjnej należy:
▪ nadzorowanie działań zarządu,
▪ zwoływanie walnego zebrania w razie bezczynności zarządu,
▪ opiniowanie lub/i zatwierdzanie sprawozdania finansowego (a często też merytorycznego).

Jak ważny jest to organ, można się przekonać w sytuacji, kiedy zarząd nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wtedy rola komisji wzrasta: zazwyczaj może ona zwołać nadzwyczajne walne zebranie oraz przeprowadzić szczegółową kontrolę działań zarządu. Niemniej istotna jest jej odpowiedzialność za poprawność sprawozdania finansowego stowarzyszenia wynikająca z ustawy o rachunkowości. Pamiętaj, że w organizacji mającej status OPP zasady odpowiedzialności komisji są ostrzejsze niż w innych organizacjach.

Członkowie komisji rewizyjnej w OPP ponoszą odpowiedzialność za:
▪ wywiązywanie się z obowiązków, które są związane z byciem członkiem/ członkinią komisji rewizyjnej (np. przeprowadzenie kontroli działań zarządu, jeśli wymaga tego sytuacja),
▪ poprawne i zgodne z prawem sporządzenie sprawozdania finansowego i z działalności,
▪ działanie zgodne ze statutem i przepisami prawa, tak aby nie przyczynić się do wyrządzenia szkody organizacji,
▪ dokładanie należytej staranności przy wypełnianiu swoich obowiązków z tytułu członkostwa w organie nadzoru w OPP.