Co jest konieczne, aby zacząć działalność gospodarczą w organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Fundacje i stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą. Aby zacząć prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej należy dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Wpis ten najczęściej wymaga uprzedniej zmiany statutu. W statucie organizacja wskazuje prowadzenie działalności gospodarczej oraz jej zakres. Zakres działalności gospodarczej określa się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Obecnie obowiązująca jest PKD2007: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje

Wpisu działalności gospodarczej dokonuje się wyłącznie elektronicznie — przy wykorzystaniu Portalu Rejestrów Sądowych: https://prs.ms.gov.pl. Koszt wpisu wynosi 600 złotych. Po uzyskaniu wpisu organizacja wciąż posługuje się jednym numerem KRS, NIP i REGON, ale figuruje wówczas w dwóch rejestrach — rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestrze przedsiębiorców.

Działalność gospodarcza może być zarejestrowana od razu przy założeniu organizacji lub w trakcie jej istnienia. Zasadniczą różnicą pomiędzy działalnością gospodarczą w organizacjach a działalnością
gospodarczą w firmach jest brak możliwości podziału zysku. Działalność gospodarcza w organizacji pozarządowej pozwala na generowanie dochodu, który następnie najczęściej przekazywany jest na działalność statutową.