Jak zakończyć działalność organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

W przypadku stowarzyszenia, zakończenie jego działalności następuje poprzez samorozwiązanie – uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, a przepisy nie określają powodów, dla których członkowie mogą rozwiązać stowarzyszenie. Tryb podejmowania takiej uchwały (kworum, wymagana większość niezbędna do podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia) określa statut organizacji.

W przypadku fundacji natomiast, wszystko zależy od statutu, który może przyznać kompetencje podjęcia uchwały o likwidacji fundacji różnym organom – zarządowi, radzie, fundatorowi – może też wymagać współpracy między nimi (jeden organ składa wniosek, drugi organ wyraża zgodę). Inaczej też niż w przypadku stowarzyszeń, w przypadku fundacji Ustawa o fundacjach określa dwa powody likwidacji fundacji – zrealizowanie celu, dla którego została powołana, lub wyczerpanie się środków na działalność.

Uchwała o likwidacji organizacji podjęta przez uprawniony do tego organ i w trybie przewidzianym w statucie to pierwszy krok w likwidacji organizacji, kolejnym są uchwały o wyborze likwidatora oraz o przeznaczeniu majątku (jeśli jakiś został) na inny cel społeczny zbieżny z celami organizacji. Po podjęciu uchwały o likwidacji, wyborze likwidatora i przeznaczeniu majątku należy formalnie otworzyć likwidację, składając stosowny wniosek w KRS (formularzem głównym jest tu formularz KRS Z 61, wraz z niezbędnymi załącznikami). Samą likwidację przeprowadza wyznaczony w uchwale likwidator.