Czym się różnią fundacje prowadzące działalność gospodarczą od nieprowadzących działalności gospodarczej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach: Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Działalność gospodarcza nie może dominować nad działalnością statutową, jest działalnością poboczną, pomocniczą, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej. Jest to podstawowa zasada, o której muszą pamiętać wszystkie organizacje. Pochodzący z działalności gospodarczej zysk nie może być dzielony, np. między członków fundacji.

Aby mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, konieczne są zapisy w statucie, które powinny zawierać informację o tym, że:
▪ organizacja prowadzi działalność gospodarczą w określonym zakresie, który opisuje się odpowiednimi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
▪ całość dochodów z niej uzyskanych przeznacza na realizacją celów statutowych;
▪ majątek organizacji może pochodzić z działalności gospodarczej.
▪ rejestracja fundacji w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

Organizacja może zarejestrować działalność gospodarczą w każdej chwili. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą. Oznacza to m.in. zwiększenie obowiązków (np. coroczne sprawozdania do KRS) wynikających z przepisów prawa, co z kolei wiąże się z kosztami (np. opłatami w KRS), które ponosi się bez względu na fakt, czy działalność gospodarcza przynosi zysk.

Dla wielu organizacji istotnym jest fakt, że nie można prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej w tym samym zakresie (szkolenia prowadzone przez organizację nie mogą być raz przedmiotem działalności odpłatnej, która nie wyklucza korzystania z dotacji na realizację zadań publicznych, a raz gospodarczej, co wyklucza korzystanie z takich dotacji). Istotne jest również to, że nie można korzystać z pomocy wolontariuszy do działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej stawia także pewne warunki w odniesieniu do majątku fundacji. Istnieje konieczność wyodrębnienia z niej części, która posłuży finansowaniu działalności gospodarczej, przy tym część ta nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.