Jak zakończyć działalność stowarzyszenia?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Cechy charakteryzujące stowarzyszenie to m.in. dobrowolność i samorządny charakter organizacji. Oznacza to, że członkowie, którzy tworzą stowarzyszenie, mogą również podjąć decyzję o jego likwidacji (samorozwiązaniu). Decyzję tę może podjąć tylko i wyłącznie walne zgromadzenie – najwyższa władza stowarzyszenia. Statut określa, kto i w jaki sposób może je zwołać. W trakcie zgromadzenia muszą zostać podjęte trzy uchwały: o likwidacji stowarzyszenia, o wyborze likwidatora lub komisji likwidacyjnej oraz o celu społecznym, na który zostanie przekazany majątek.

Przeglądając statuty innych stowarzyszeń, zapewne zauważysz, że często zapisuje się w nich informacje, kto zostanie likwidatorem i na jaki cel będzie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Pamiętaj, że majątek taki nie może być podzielony pomiędzy jego członków–musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny, np. na stowarzyszenie czy fundację o podobnych celach działania. Jeśli takich zapisów brakuje, decyzję w tych sprawach podejmuje walne zebranie członków. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o otwarcie likwidacji do właściwego oddziału KRS.