Czy stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców należy do sektora MŚP (Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw) czy może występować o dotacje unijne dla MŚP?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) to podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca. Ich definicje zawarte są w Ustawie Prawo przedsiębiorców i są niezależne od wybranej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Organizacja prowadząca działalność gospodarczą spełni więc kryteria przynależności do sektora MŚP – jako mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub średni przedsiębiorca jeśli w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniała średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro.

Można zatem przyjąć, że organizacja prowadząca działalność raczej nie przekroczy tych limitów, a więc zawsze będzie co najmniej mikroprzedsiębiorcą, a najwyżej średnim przedsiębiorcą.