Czym się różni zwyczajne walne zebranie od nadzwyczajnego?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zwyczajne zebranie członków – zwoływane zgodnie z terminami określonymi w statucie. Najczęściej ma to miejsce raz do roku i związane jest z zatwierdzaniem sprawozdania merytorycznego i finansowego. Pamiętaj, że walne sprawozdawcze (zatwierdzające sprawozdanie) dla organizacji, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, musi być zwołane w pierwszej połowie roku.

Zwyczajne walne zebranie członków stowarzyszenia zwane wyborczym jest też zwoływane w celu wyboru wybieralnych władz stowarzyszenia. W tym wypadku termin związany jest z długością trwania kadencji. Zwróć uwagę na fakt, że jeśli walne zebranie członków nie jest zwoływane w terminie przewidzianym w statucie, może to spowodować interwencję organu nadzoru zewnętrznego.

Nadzwyczajne zebranie członków – zwoływane w innym niż zwykły tryb pracy terminie, gdy zachodzi taka potrzeba. W statutach stowarzyszeń często zawarty jest zapis, że nadzwyczajne walne obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. Oznacza to, że wysyłając informację o walnym, należy w przesyłanym programie uwzględnić wszystkie sprawy, dla których chcemy zwołać zebranie w nadzwyczajnym trybie.