Jak prowadzić działalność odpłatną w organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Działalność odpłatna pożytku publicznego jest działalnością charakterystyczną wyłącznie dla podmiotów społecznych. W najprostszym ujęciu jest to działalność prowadzona przez organizacje, za którą pobierają one wynagrodzenie pod jednym kluczowym warunkiem — wynagrodzenie to nie przewyższa kosztów działalności.

Przykład? Organizacja realizuje spektakl teatralny dla 100 widzów. Koszt realizacji takiego spektaklu stanowi wynagrodzenie aktorów oraz wynajem sali — w łącznej wysokości 5000 złotych. W tym przykładzie organizacja od każdej z osób może pobrać opłatę w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych, co przy 100 widzach da przychód rzędu 5000 złotych (nie pojawi się dochód). Podstawą prowadzenia działalności ekonomicznej w tej formie jest więc wcześniejsza kalkulacja. Gdyby pojawił się dochód — powinniśmy zarejestrować działalność gospodarczą.

Działalność odpłatna może być prowadzona wyłącznie w sferze pożytku. Przykładem działania, które się w tej sferze nie mieści, jest działalność reklamowa, czyli popularny sponsoring. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacja określa w statucie lub w innym akcie wewnętrznym. Należy tu też pamiętać, że ustawa wskazuje, iż nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Działalność odpłatna wymaga również rachunkowego wyodrębnienia. Ponadto limitami ograniczone jest wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy jej wykonywaniu. Limity te są naprawdę wysokie i raczej nie jest trudno mieścić się w ich ramach.

Wreszcie — istnieją pewne odstępstwa od zasady braku dochodu. Dotyczy to między innymi sprzedaży przedmiotów darowizny, która to sprzedaż prowadzona może być właśnie w formie działalności odpłatnej. Pełne zasady prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mimo pewnych ograniczeń dotyczących tego rodzaju działalności należy stwierdzić, że jest to dobre narzędzie dla organizacji. Pozwala ono prowadzić sprzedaż bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Poprzedni Jak zabezpieczyć finansowo organizację?
Następny Co jest konieczne, aby zacząć działalność gospodarczą w organizacji pozarządowej?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna