Jak prowadzić działalność odpłatną w organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Działalność odpłatna pożytku publicznego jest działalnością charakterystyczną wyłącznie dla podmiotów społecznych. W najprostszym ujęciu jest to działalność prowadzona przez organizacje, za którą pobierają one wynagrodzenie pod jednym kluczowym warunkiem — wynagrodzenie to nie przewyższa kosztów działalności.

Przykład? Organizacja realizuje spektakl teatralny dla 100 widzów. Koszt realizacji takiego spektaklu stanowi wynagrodzenie aktorów oraz wynajem sali — w łącznej wysokości 5000 złotych. W tym przykładzie organizacja od każdej z osób może pobrać opłatę w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych, co przy 100 widzach da przychód rzędu 5000 złotych (nie pojawi się dochód). Podstawą prowadzenia działalności ekonomicznej w tej formie jest więc wcześniejsza kalkulacja. Gdyby pojawił się dochód — powinniśmy zarejestrować działalność gospodarczą.

Działalność odpłatna może być prowadzona wyłącznie w sferze pożytku. Przykładem działania, które się w tej sferze nie mieści, jest działalność reklamowa, czyli popularny sponsoring. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacja określa w statucie lub w innym akcie wewnętrznym. Należy tu też pamiętać, że ustawa wskazuje, iż nie można prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Działalność odpłatna wymaga również rachunkowego wyodrębnienia. Ponadto limitami ograniczone jest wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy jej wykonywaniu. Limity te są naprawdę wysokie i raczej nie jest trudno mieścić się w ich ramach.

Wreszcie — istnieją pewne odstępstwa od zasady braku dochodu. Dotyczy to między innymi sprzedaży przedmiotów darowizny, która to sprzedaż prowadzona może być właśnie w formie działalności odpłatnej. Pełne zasady prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mimo pewnych ograniczeń dotyczących tego rodzaju działalności należy stwierdzić, że jest to dobre narzędzie dla organizacji. Pozwala ono prowadzić sprzedaż bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.