Co powinien zawierać statut stowarzyszenia?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Pierwszy statut jest najtrudniejszy do napisania. Masz pewnie swój pomysł i wizję, chcesz działać od razu. Trzeba jednak jeszcze dopełnić wielu formalności, z których jedną z ważniejszych jest przygotowanie statutu (następnie uchwalenie go podczas zebrania założycielskiego stowarzyszenia, zalegalizowanie poprzez złożenie wniosku o wpis do sądu rejestrowego).

Szczegółowe wytyczne, co musi zawierać statut stowarzyszenia, są zawarte w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
W statucie powinny znaleźć się podstawowe informacje o stowarzyszeniu:
▪ Nazwa organizacji (pamiętaj, że w przypadku stowarzyszenia, które będzie prowadzić działalność gospodarczą, w nazwie powinna zostać wskazana forma prawna organizacji, czyli musi być użyte słowo „stowarzyszenie”).
▪ Siedziba i teren działania (w statucie wpisz tylko nazwę miejscowości, w której będzie mieścić się siedziba Twojego stowarzyszenia. Wpisywanie dokładnego adresu siedziby jest mało praktyczne – jeśli zmieni się adres siedziby organizacji, trzeba będzie też zmienić jej statut).
▪ Cele i sposoby ich realizacji (sposoby realizacji celów to informacja o tym, w jaki sposób, jakimi działaniami, będziesz realizował cele statutowe stowarzyszenia. W statucie powinny znaleźć się zarówno idee, jak również bardzo konkretne działania).
▪ Informacje o członkach stowarzyszenia (m.in. rodzaje członków stowarzyszenia, sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka).
▪ Informacje o władzach (m.in. organy władzy, sposób ich wyboru, liczba członków zarządu i komisji rewizyjnej, czas, na jaki są wybierani, kompetencje poszczególnych organów, tryb pracy: jak często zbierają się władze, w jaki sposób podejmują decyzje).
▪ Informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli chcesz, by Twoje stowarzyszenie korzystało z możliwości wynagradzania członków zarządu za czynności związane z pełnioną funkcją, taki zapis musi również pojawić się w statucie).
▪ Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał.
▪ Źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na działalność (sposób uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich).
▪ Sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
▪ Zasady wprowadzania zmian w statucie.
▪ Sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
▪ Statut może też zawierać inne regulacje, np. o oddziałach lub działalności gospodarczej.