Co organizacja pozarządowa może sprzedawać?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacja może pobierać opłaty za swoje działania statutowe, nie prowadząc jednocześnie działalności gospodarczej. Jest to możliwe w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, jednak ta działalność nie może przynosić zysku. Cały przychód musi być równy poniesionym kosztom. Zakres działań jest ograniczony – musi mieścić się w katalogu zadań pożytku publicznego, które są wymienione w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Oznacza to, że opłaty, które są pobierane za sprzedane usługi czy produkty, mogą pokrywać jedynie koszty, jakie zostały poniesione w związku z wytworzeniem, czy wyprodukowaniem danej usługi, czy produktu. W przypadku występowania zysku należy przeanalizować obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejnym ograniczeniem jest wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej. Wysokość tego wynagrodzenia za okres ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za ubiegły rok.