Jakie są obowiązki i możliwości prawne walnego zebrania członków?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Najczęściej wymieniane w statutach kompetencje walnego zebrania członków to:
▪ uchwalanie zmian w statucie stowarzyszenia,
▪ powoływanie i odwoływanie członków innych organów stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej),
▪ udzielanie absolutorium zarządowi, czyli zatwierdzanie i zaakceptowanie prowadzonych przez zarząd działań,
▪ rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu (np. w sprawie pozbawienia członkostwa),
▪ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia lub o połączeniu z inną organizacją,
▪ podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia.

Zwróć uwagę na fakt, że w niektórych statutach stowarzyszeń na końcu wymienianych kompetencji walnego zebrania dodaje się ustęp: „podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów”. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ taki zapis pozwala rozstrzygać problemy w przypadku, gdy nie jest jasne, kto w danej sprawie powinien podejmować decyzję (czyli wtedy, gdy statut nie określa precyzyjne, czy ma to być np. zarząd, czy walne).

Zgodnie z art. 11 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach „(…) W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.” Oznacza to, że jeśli prawo do podejmowania decyzji w danej sprawie np. działalności odpłatnej pożytku publicznego nie jest wyraźnie zapisane w kompetencjach innego organu np. zarządu wtedy decyzję podejmuje walne zebranie członków.