Jakie są różnice pomiędzy działalnością odpłatną a działalnością gospodarczą w organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Oba rodzaje działalności wiążą się z pobieraniem opłat za świadczonej usługi lub sprzedawane produkty, w obu przypadkach też przychody są przeznaczane na działalność statutową. W obu przypadkach trzeba też taką działalność wyraźnie oddzielić księgowo od pozostałych, tak aby było wiadomo, które koszty i przychody są z działalności nieodpłatnej, odpłatnej lub gospodarczej.

Te dwa rodzaje działalności różni jednak kilka cech, począwszy od tak podstawowej, że organizacja chcąca prowadzić działalność gospodarczą musi mieć tę możliwość zapisaną w statucie, a przed jej rozpoczęciem musi uzyskać wpis do Rejestru Przedsiębiorców. Działalność gospodarcza jest z założenia nastawiona na zysk, w przypadku działalności odpłatnej z założenia zysku ma nie być, a przychody mogą jedynie pokryć koszty lub ich część.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w dowolnym zakresie, odpłatna działalność pożytku publicznego – tylko w sferze zadań publicznych. W działalności gospodarczej nie ma limitu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych, w działalności odpłatnej jest nim trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W działalności gospodarczej nie można zatrudniać wolontariuszy, w działalności odpłatnej – można.

Jeśli organizacja zdecyduje się na prowadzenie zarówno działalności gospodarczej, jak i odpłatnej, każda z nich musi być prowadzona w innym zakresie. Nie ma natomiast przeciwwskazań, żeby działalność gospodarcza lub odpłatna były prowadzone w tym samym zakresie co działalność nieodpłatna.