Kto może założyć stowarzyszenie?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Stowarzyszenie może założyć grupa ludzi (co najmniej 7 osób) – to są założyciele stowarzyszenia. Stowarzyszenia tworzą osoby fizyczne – obywatele polscy – którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyli 18 lat, nie są ubezwłasnowolnieni) i nie są pozbawieni praw publicznych. Osoba prawna nie może być założycielem stowarzyszenia (może być tylko członkiem wspierającym).

Osoby niespełniające powyższych warunków (np. osoby niepełnoletnie lub cudzoziemcy) mogą przynależeć do stowarzyszeń na specjalnych zasadach.

Najczęściej w stowarzyszeniach są dwa typy członków:
▪ zwyczajni – mają tzw. pełne prawa wyborcze, mają prawo zabierać głos we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia i uczestniczyć w walnych zebraniach członków stowarzyszenia,
▪ wspierający (mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne) – wspierają stowarzyszenie, mogą brać udział w obradach walnego zebrania członków, ale tylko z głosem doradczym.