Czy zakładając fundację, mogę być jednocześnie fundatorem, pełnić funkcję w zarządzie i zarabiać na tym/pobierać pensję?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków określa statut fundacji. W tym dokumencie możesz od razu wskazać osoby, które wejdą w skład pierwszego zarządu. Członkiem zarządu, w tym prezesem, może zostać fundator.

Kwestię zatrudniania (i wynagradzania) członków zarządu warto przemyśleć już na etapie zakładania fundacji. W przepisach nie ma wyraźnego wskazania, że fundacja może zatrudniać pracowników, ale nie ma też zapisu, który by sugerował, że członkowie zarządu fundacji pracują na jej rzecz wyłącznie społecznie.

W fundacji zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków,
a więc może być zatrudniony w fundacji. Zwróć jednak uwagę na trudności, które pojawią się w przypadku opierania działania fundacji na jednej tylko osobie (fundator jako prezes, zarząd jednoosobowy). Prezes
zarządu nie powinien zawierać sam ze sobą żadnej umowy, w tym umowy o pracę (byłoby to nieprzejrzyste i niezgodne z orzecznictwem sądowym, zwłaszcza w przypadku podmiotów, które chcą korzystać ze środków publicznych czy ofiarności darczyńców).

Polecanym rozwiązaniem jest powołanie organu kontroli (np. rady fundacji), którego kompetencją będzie m.in. zawieranie umów z zarządem. Rozwiązaniem może być też powołanie kilkuosobowego zarządu i sformułowanie zapisów statutu w taki sposób, aby umożliwiały zawieranie umowy z jednym z członków zarządu przez pozostałych członków zarządu.

W przypadku organizacji pożytku publicznego przepisy nie pozwalają na jednocześnie bycie w zarządzie i komisji rewizyjnej. Dodatkowo członków organu kontroli i członków zarządu nie może łączyć stosunek pokrewieństwa, powinowactwa czy zatrudnienia.