Czy możliwa jest zmiana celu fundacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Przy zakładaniu fundacji jej cele determinuje fundator. Są one określone w dwóch miejscach – akcie fundacyjnym i statucie. Cele fundacji zawarte w akcie fundacyjnym nie mogą już zostać zmienione: stanowią fundament i wyznaczają kierunki jej działania. Na etapie zakładania fundacji jednak nie ma z tym żadnego problemu, gdyż cele z aktu fundacyjnego powinny być tożsame (dokładnie powtórzone) z tymi wskazanymi w pierwotnym, ustalonym przez fundatora, brzmieniu statutu.

Czy to oznacza, że nie można ich zmienić także w toku działalności fundacji? Fundacja może zmienić swój cel, o ile przewiduje to jej statut. Taką możliwość daje organizacjom artykuł 5. ustawy o fundacjach. Wskazując elementy obligatoryjne i fakultatywne statutu stwierdza możliwość zawarcia w nim postanowień dotyczących „zmiany celu lub statutu”. Ustawodawca przewiduje zatem, że układając treść statutu, fundator może przewidywać procedurę zmiany jego postanowień, w tym także tych dotyczących celów fundacji. Kompetencja do wprowadzenia zmian powinna należeć do konkretnego organu lub do fundatora.

Jeśli zatem w statucie fundacji znajduje się informacja o możliwości zmiany celu organizacji, to tym samym wolno podjąć decyzję o zmianie tego zakresu statutu. Możliwość zmiany celu organizacji przewiduje formularz aktualizacyjny KRS – Z20, w którym w części C8 pole 48 znajduje się miejsce na wpisanie nowego celu fundacji.

Zmiana celów fundacji może dotyczyć ich konkretyzacji, uzupełnienia, rozszerzenia, ograniczenia, usunięcia bądź dodania nowych. Pamiętaj jednak, że zmiana ta nigdy nie może prowadzić do przekształcenia fundacji w nowy podmiot o zupełnie odmiennym zakresie działania, ponieważ przeznaczony przez fundatora majątek winien służyć celowi, dla którego fundacja powstała. Zdarza się, że w statutach pojawia się zastrzeżenie, że można zmienić wszystko z wyjątkiem celu fundacji.