Co to jest i jak działa 1% podatku?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

1 stycznia 2004 r. wprowadzono do polskiego systemu podatkowego instytucję 1%. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% podatku.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Organizacja w największej mierze decyduje, na co wydaje środki. Musi jednak robić to w pewnych granicach zakreślonych dość szeroko w ustawie. Katalog znajduje się w artykule 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Muszą być one spójne z tym, co organizacja pożytku publicznego ma zapisane w swoim statucie.

Środki i wydatki z 1% muszą być też odpowiednio wykazywane na kontach księgowych, które umożliwią prawidłową realizację jednego z obowiązków OPP. Jest nim sporządzenie specjalnego sprawozdania organizacji pozarządowych i umieszczenie go w bazie sprawozdań OPP. Termin wydatkowania 1% nie jest określony w ustawie. Uzależniony jest od samej organizacji. Kontrole w zakresie nieprawidłowego wydatkowania środków z 1% oraz konsekwencje opisuje art. 27 ustęp 2a i 2b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Nieprawidłowo wydane środki podlegają zwrotowi i trafiają do specjalnego funduszu.