Jak dokonać formalnych zmian w zarządzie organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Informacje o zmianie członków władz fundacji (np. zarządu) zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego, wypełniając:
▪ formularz KRS – Z20 – informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
▪ formularz KRS – ZK – zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie, np. uchwała rady fundacji o wyborze członków zarządu. Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku dołącz koniecznie dowód uiszczenia opłaty.