Jaką rolę pełni fundator?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Fundator odpowiada za ustanowienie fundacji, utworzenie statutu, wybór władz i doprowadzenie do zarejestrowania fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do sporządzenia statutu czy rejestracji fundacji fundator może wyznaczyć inną osobę (członka zarządu, pełnomocnika), dając jej swoje pisemne pełnomocnictwo.

Pamiętaj, że rola fundatora po zarejestrowaniu fundacji jest zakończona, a odpowiedzialność za majątek i działania fundacji przejmuje zarząd. Z punktu widzenia prawa fundator nie ma obowiązku uczestniczyć w dalszym życiu fundacji, choć nie przestaje być fundatorem. Fundator, który ustanowił fundację, jest ustalany dożywotnio w akcie notarialnym i nie można tego zmienić.

Zauważ jednak, że fundator może włączyć się w działania fundacji w sposób aktywny (np. zostać prezesem fundacji, wejść w skład zarządu, zachować jakieś pojedyncze, ale kluczowe kompetencje). Może to jednak zrobić tylko wówczas, gdy statut fundacji będzie zawierał odpowiednie zapisy umożliwiające mu pełnienie takich funkcji. Fundator zatem może uczestniczyć w życiu fundacji, ale rolę, jaką pełni, ograniczają kompetencje właściwe dla organu, w którym zasiada.

W praktyce fundatorzy często angażują się w pracę powołanych przez siebie fundacji, zasiadając w zarządzie, radzie fundacji czy w organach doradczych. Jako prezes fundacji masz szczególne uprawnienia, w szczególności do reprezentowania fundacji na zewnątrz w każdych sprawach niemajątkowych oraz uczestniczenia w kongresach czy sympozjach.