Czym jest statut fundacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Sporządzenie statutu jest zasadniczo rolą fundatora. Jest to najważniejszy wewnętrzny dokument fundacji, pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jej działania. Wszelkie działania prowadzone przez fundację muszą być zgodne ze statutem.

Oprócz zapisów ustawy o fundacjach, to informacje umieszczone w statucie są dla fundacji najważniejsze. Statut jest również źródłem informacji dla osób z zewnątrz, w tym potencjalnych grantodawców, sponsorów.

W statucie szuka się odpowiedzi na pytania o m.in. cele fundacji, sposoby realizacji celów statutowych, odbiorców działań, rodzaje prowadzonych aktywności, kompetencje władz fundacji, pochodzenie majątku fundacji. Statut mówi również o tym, jaką działalność statutową prowadzi fundacja.