Czym jest spółka non profit?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Najprościej mówiąc spółka non profit to spółka powołana do realizacji celu społecznego. Działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, ale musi spełnić dodatkowe warunki: nie może działać w celu osiągnięcia zysku, przeznacza całość dochodu na realizację celów społecznych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Spółki non-profit mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, o ile spełniają warunki przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spółki non profit mogą również uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego.