Jak założyć stowarzyszenie?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Potrzebujesz ludzi – pełnoletnich obywateli polskich, np. swoich przyjaciół, znajomych, rodziny – których połączy wspólny cel i którzy – tak jak Ty – chcą działać. Zanim dojdzie do spotkania założycielskiego, dobrze jest przygotować projekt statutu stowarzyszenia i wcześniej dostarczyć go do przeczytania członkom przyszłej organizacji.

Na zebraniu założycielskim, w którym musi wziąć udział co najmniej 7 osób, podejmowane są uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz stowarzyszenia. Pamiętaj o dokumentach, które będą efektem spotkania: protokole, uchwałach (można je wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki), liście członków założycieli z danymi (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis).

Wygodnie jest, jeśli ta sama lista zawiera także oświadczenie członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Wszystkie dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa składane są do sądu, a jeden zostaje w dokumentacji organizacji. Wszystkie uchwały stanowiące załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant (sekretarz). Listy (również w trzech egzemplarzach) podpisują uczestnicy zebrania.

Nowo wybrany zarząd składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację
stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.