Co powinien zawierać statut fundacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Są elementy (części, rozdziały, sformułowania), które muszą znaleźć się w statucie fundacji.
Ogólne wytyczne, co powinien zawierać statut fundacji, zawarte są w art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach. Statut musi być zgodny z aktem fundacyjnym i obowiązującym prawem.
W dobrym statucie powinny znaleźć się zapisy, które pozwolą na sprawne działanie fundacji.
Statut fundacji musi zawierać następujące informacje (zapisy obowiązkowe):

▪ Pełną nazwę fundacji – taką samą, jaka jest w akcie fundacyjnym. Jeżeli Twoja fundacja będzie
prowadzić działalność gospodarczą, w jej nazwie musisz wskazać formę prawną organizacji, czyli „fundacja”.
▪ Siedzibę fundacji – nazwę miejscowości, w której mieści się siedziba Twojej fundacji. Wpisywanie pełnego adresu jest niepraktyczne, nie ma również takiej konieczności. Jeśli zmieniłbyś adres siedziby fundacji, konieczne będzie poniesienie kosztów zmian danych w KRS.
▪ Majątek – wysokość funduszu założycielskiego (konkretna kwota). Jeżeli wkładem nie były pieniądze, a rzeczy, to wpisuje się ich wartość rynkową.
▪ Cele fundacji – informacja o tym, po co została powołana fundacja.
▪ Sposoby realizacji celów statutowych – zasady, formy i zakres działalności. Podajesz tu, w jaki sposób zamierzasz realizować statutowe cele fundacji: konkretne działania i ogólne idee.
▪ Obowiązkowe władze fundacji – skład i organizacja zarządu, sposób jego powoływania, obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków. W statucie możesz od razu określić osoby, które wejdą w skład pierwszego zarządu fundacji.
▪ Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych.
▪ Rok obrotowy.

Dodatkowe, a więc nieobowiązkowe, zapisy w statucie fundacji, mogą dotyczyć
następujących spraw:

▪ Informacje o władzach fundacji innych niż zarząd (np. rada fundacji, rada fundatorów).
▪ Zmiana statutu, zmiana celu.
▪ Połączenie z inną fundacją.
▪ Określenie sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku.
▪ Wskazanie ministra właściwego dla danej fundacji.
▪ Prowadzenie działalności gospodarczej.
▪ Możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej
w głosowaniu władz fundacji.
▪ Postanowienia ogólne.

Wiele z tych zapisów warto umieścić w statucie po to, by usprawnić działanie fundacji.