Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać status OPP?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego przez co najmniej 2 lata i możliwość udokumentowania tego we wniosku o nadanie statusu OPP. Organizacja ubiegająca się o status OPP musi także dostosować swój statut, uzupełniając go o zapisy obowiązkowe dla takich organizacji. W przypadku fundacji – stowarzyszenia mają ten wymóg wpisany w prawo o stowarzyszeniach – ubieganie się o status OPP wiąże się z koniecznością powołania wewnętrznego kolegialnego organu kontroli lub nadzoru, najczęściej pod nazwą Rady Fundacji.

Fundacje nieposiadające dotąd takiego organu muszą go powołać w sposób gwarantujący mu pełną niezależność od zarządu fundacji – jego członkowie nie mogą, być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Członkiem zarządu lub organu kontroli nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Statut organizacji musi też zabezpieczać ją przed konfliktem interesów, poprzez zapisy zakazujące dysponowania majątkiem organizacji (pożyczki, zakupy) na rzecz członków organów (i rodzin członków organów), na zasadach innych niż te obowiązujące wobec pozostałych osób.