Co to jest CIT-8? Jak go wypełnić ?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Jednym z istotnych obowiązków każdej organizacji pozarządowej, nawet najmniejszej i nieprowadzącej ksiąg rachunkowych, jest sporządzenie i złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania podatkowego CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Jest to zeznanie dotyczące przychodów i kosztów oraz dochodu, które wystąpiły w organizacji w poprzednim roku podatkowym. Zawiera informację na temat podatku dochodowego od osób prawnych organizacji. Większość organizacji z uwagi na zakres działań korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, ale nie zwalnia ich to ze składania zeznania podatkowego.

Do formularza podatkowego CIT-8 organizacja załącza w szczególności:
▪ formularz CIT-8/O „Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku” – informujący o odliczeniach od dochodu i podatku oraz dochodach zwolnionych od podatku,
▪ formularz CIT-D „Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach” – informujący o darowiznach.

Zeznanie podatkowe można wypełnić na formularzu papierowym lub w formie elektronicznej, na przykład korzystając z elektronicznego aktywnego formularza PDF, dostępnego na platformie podatki.gov.pl. Forma złożenia CIT-8 w urzędzie skarbowym zależy od wielkości organizacji, jej dochodów (źródeł) i obowiązków wynikających z zatrudniania pracowników.

Zeznanie CIT-8 co do zasady jest składane elektronicznie. W formie papierowej mogą je składać organizacje, które osiągają jedynie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie składały za poprzedni rok podatkowy deklaracji lub informacji PIT wynikającej z zatrudnienia pracowników i realizowanych obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w ustawie z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydrukowany i wypełniony formularz podatkowy należy podpisać i złożyć do urzędu skarbowego. Zeznanie podatkowe można wysłać pocztą lub zanieść osobiście do właściwego ze względu na siedzibę organizacji urzędu skarbowego, uzyskując potwierdzenie złożenia tego dokumentu. Organizacje pozarządowe, które nie mają możliwości lub uprawnień do składania CIT-8 w wersji papierowej składają CIT-8 elektronicznie korzystając z komercyjnego oprogramowania księgowego albo elektronicznego aktywnego formularza PDF.

Sporządzając zeznanie podatkowe, należy zwrócić uwagę na jego wersję. Formularze podatkowe są oznaczone numerami podanymi w nawiasie przy symbolu formularza na dole każdej strony. Aktualne wzory można znaleźć w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz na stronie Ministerstwa Finansów.

Przygotowanie i wysłanie elektronicznego CIT-8 można zlecić biuru rachunkowemu. Wcześniej należy w formie papierowej lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP upoważnić konkretną osobę do podpisania i przesłania CIT-8 organizacji na druku UPL-1. W praktyce nie należy czekać na ostatni moment – upoważnienie może się nie przetworzyć.