Gdzie i jak zarejestrować status OPP?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Status organizacji pożytku publicznego nadaje organizacji na jej wniosek sąd rejestrowy, który weryfikuje spełnienie przez organizację wszystkich wymogów. W tym – na podstawie przedstawionego przez organizację sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz innych dokumentów przedstawiających jej dotychczasową działalność (udzielone rekomendacje, wycinki prasowe o działalności, sprawozdania z projektów) – fakt prowadzenia przez co najmniej dwa lata działalności pożytku publicznego. Sprawdzeniu podlega też statut organizacji, który musi zawierać wszystkie stosowne zapisy gwarantujące przejrzystość, niezależność poszczególnych organów i brak pola do konfliktu interesów.

Jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą, wniosek musi złożyć elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych (www.prs.gov.pl), jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej – może wniosek złożyć elektronicznie bądź papierowo. Do złożenia wniosku niezbędne jest wypełnienie formularza KRS Z20 (dla organizacji zarejestrowanych w KRS) lub KRSW21 (dla organizacji niezarejestrowanych w KRS, na przykład stowarzyszeń zwykłych czy uczniowskich klubów sportowych) oraz formularz KRS W OPP.

Do wypełnionych formularzy należy dołączyć oświadczenie członków organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu. Należy także dołączyć oświadczenie członków zarządu o niekaralności, oświadczenie członków zarządu, że cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) organizacji jest przekazywany na działalność pożytku publicznego, oraz oświadczenie członków zarządu, że działalność gospodarcza (o ile organizacja ją prowadzi) jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności statutowej.

Jeśli organizacja zmieniła statut, aby dostosować go do wymogów stawianych organizacjom pożytku publicznego, musi także załączyć ten statut. Złożenie wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego jest wolne od opłat sądowych, nie wymaga też wizyty u notariusza. Zgodnie z przepisami o KRS, sąd rejestrowy ma na rozpatrzenie wniosku 7 dni kalendarzowych, ale jest to jedynie termin instrukcyjny, sugerujący ile czasu powinno sądowi zająć rozstrzygnięcie. W praktyce ten termin bywa dłuższy.