Jakie obowiązki podatkowe dotyczą organizacji prowadzącej działalność gospodarczą?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe mogą, ale niemuszą prowadzić działalności gospodarczej. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą i obowiązują ją przepisy podatkowe, takie jak wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, organizacja prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Mogą ją dotyczyć inne podatki m.in.: podatek od nieruchomości czy podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy organizacja sprzedaje towary i usługi na rzecz osób fizycznych, zobowiązana jest co do zasady do prowadzenia za pomocą kasy fiskalnej ewidencji obrotu i należnego podatku – jeżeli nie ma zastosowanego zwolnienia.

Warto wiedzieć, że organizacji przysługują liczne przywileje i ulgi podatkowe, np. przeznaczenie dochodu z działalności gospodarczej na cele statutowe mieszczące się w zwolnieniach podatkowych (m.in. dochody przeznaczone na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego) zwalnia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Wyłączone są ze zwolnienia podatkowego (bez względu na ich przeznaczenie) dochody organizacji z wytwarzania i handlu wyrobami:
▪ przemysłu elektronicznego,
▪ paliwowego,
▪ tytoniowego i alkoholowego,
▪ z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

W przypadku podatku od towarów i usług (VAT) nie jest on związany i zależny od tego, czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą. VAT zależy od konkretnych sprzedawanych usług i towarów i ich kwalifikacji w ustawie o VAT lub korzystania ze zwolnienia z podatku ze względu na nie przekroczenie wysokości przychodów opodatkowanych.

Organizacje prowadzące działalność gospodarcza wysyłają sprawozdanie finansowe do KRS.