Jakie obowiązki podatkowe dotyczą organizacji prowadzącej działalność gospodarczą?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe mogą, ale niemuszą prowadzić działalności gospodarczej. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą i obowiązują ją przepisy podatkowe, takie jak wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, organizacja prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

Mogą ją dotyczyć inne podatki m.in.: podatek od nieruchomości czy podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy organizacja sprzedaje towary i usługi na rzecz osób fizycznych, zobowiązana jest co do zasady do prowadzenia za pomocą kasy fiskalnej ewidencji obrotu i należnego podatku – jeżeli nie ma zastosowanego zwolnienia.

Warto wiedzieć, że organizacji przysługują liczne przywileje i ulgi podatkowe, np. przeznaczenie dochodu z działalności gospodarczej na cele statutowe mieszczące się w zwolnieniach podatkowych (m.in. dochody przeznaczone na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego) zwalnia od podatku dochodowego od osób prawnych.

Wyłączone są ze zwolnienia podatkowego (bez względu na ich przeznaczenie) dochody organizacji z wytwarzania i handlu wyrobami:
▪ przemysłu elektronicznego,
▪ paliwowego,
▪ tytoniowego i alkoholowego,
▪ z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali.

W przypadku podatku od towarów i usług (VAT) nie jest on związany i zależny od tego, czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą. VAT zależy od konkretnych sprzedawanych usług i towarów i ich kwalifikacji w ustawie o VAT lub korzystania ze zwolnienia z podatku ze względu na nie przekroczenie wysokości przychodów opodatkowanych.

Organizacje prowadzące działalność gospodarcza wysyłają sprawozdanie finansowe do KRS.

Poprzedni Jakie obowiązki podatkowe dotyczą organizacji pozarządowych?
Następny Czy muszę składać sprawozdanie finansowe?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna