Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny

Wygraj kasę na sportowe inicjatywy

Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny (GFSR) to pula grantów w wysokości do 700 pln (dla grup nieformalnych) i do 7000 pln (dla organizacji pozarządowych), które zostały przekazane na dofinansowanie wybranych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych.

GFSR jest projektem regrantingowym, który jako czwarty dołączył do innych programów Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska tj. Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego oraz Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Ich celem jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz lokalnych organizacji pozarządowych na wielu płaszczyznach.

GFSR skierowany jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych które chcą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętej kultury i aktywności fizycznej.

Działania muszą dotyczyć jednego z obszarów:

  • TYP 1 Inicjatyw sportowych dla różnych grup mieszkańców w dzielnicach,
  • TYP 2 Promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska,
  • TYP 3 Promocji i konkretnych działań w zakresie zdrowego stylu życia.
  • TYP 4 Integracja dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w inicjatywy sportowe Gdańska.

Wnioski mogą składać:

Grupy nieformalne, czyli zespoły min. 4 mieszkańców i/lub mieszkanek Gdańska, które mają ciekawy pomysł na inicjatywę sportowo-rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Spodziewane są różnorodne formy zajęć sportowych i/lub rekreacyjnych, w tym wszelkie formy spędzania czasu wolnego w mieście, szczególnie na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Grupy nieformalne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 700 pln, zwany dalej mini grantem. Jedna grupa składa jeden wniosek.

Organizacje pozarządowe, które chcą zrealizować działania sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Gdańska, w kontekście animacji środowiska lokalnego, a nie wzmacniania zadań programowych organizacji sportowych. Organizacje stricte krzewiące kulturę fizyczną mogą zostać grantobiorcami, jeśli w składanych ofertach podejmą szerokie działania skierowane do swoich społeczności, a nie tylko do stałych członków/odbiorców. Działania animacyjne w tym wypadku dotyczyć mogą np. organizacji różnego rodzaju wydarzeń, zawodów sportowych, gier miejskich, gier podwórkowych, maratonów, zawodów lokalnych itp. angażujących lokalną społeczność na obszarze oddziaływania wnioskodawców. Do tej grupy organizacji zaliczamy m.in. Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS lub w innych rejestrach. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 7000 pln, zwany dalej dużym grantem. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Najpotrzebniejsze informacje i dokumenty

Nabór w 2023 roku zakończony.

Nabór wniosków na minigranty w konkursie GFSR 2023 (edycja jesienna) potrwa od 1.09.2023 do 22.09.2023.  

W ramach jednego naboru konkursu dla grup nieformalnych, można ubiegać się o granty w wysokości do 700 zł na projekty. Inicjatywy muszą być realizowane na terenie Gdańska lub dla mieszkańców Gdańska i dotyczyć jednego z czterech wskazanych obszarów:

TYP 1 Inicjatyw sportowych dla różnych grup mieszkańców w dzielnicach,
TYP 2 Promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska,
TYP 3 Promocji i konkretnych działań w zakresie zdrowego stylu życia.
TYP 4 Integracja dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w inicjatywy sportowe Gdańska.

Grupa nieformalna musi liczyć min. 4 członków, w tym lider.

Dokumentacja wymagana do złożenia wniosku znajduje się w karcie ”Dokumentacja projektowa minigranty”. 

Wypełniony komputerowo wniosek podpisany przez lidera oraz deklarację podpisaną przez wszystkich członków grupy należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie 1.09.2023 – 22.09.2023 do godz. 16:00 w następujący sposób:

a) wysłać mailowo na adres gfsr@fundacjarc.org.pl skan podpisanych dokumentów
albo
b) dostarczyć wersję papierową na adres Operatora (biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 9:00-16:00), adres: Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
albo
c) przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk. z dopiskiem: Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny.

PROSIMY o zapoznanie się z załącznikiem o dostępności dla celów edukacyjnych, nie jest wymagane jego załączenie do wniosku w przypadku ubiegania się o dofinansowanie minigrantów.

Odręcznie sporządzony wniosek nie będzie akceptowany. Wniosek należy wypełnić komputerowo i podpisać odręcznie. Wniosek podpisuje lider grupy, a deklarację zawiązania grupy muszą podpisać wszyscy jej członkowie. 

Trzecia edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 2023 realizowana będzie poprzez 2 nabory w konkursie (edycja wiosenna oraz jesienna).

Inicjatywy mogą być realizowane w okresie od:

1.05.2023-31.08.2023 (edycja wiosenna) oraz
09.10.2023-10.12.2023 (edycja jesienna – obejmuje tylko minigranty

Wnioskodawcy planujący działania w okresie jesienno-zimowym proszeni są o składanie wniosków w II edycji. 

Nabór w 2023 roku zakończony.

NABÓR WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków dla NGO w Konkursie GFSR 2023 potrwa od 27.02.2023 do 27.03.2023 do godz. 23:59. O dofinansowanie w wysokości do 7000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje składają wnioski drogą elektroniczną w generatorze wniosków na stronie www.witkac.pl.

PROSIMY O:

  • ZAŁĄCZENIE WYPEŁNIONEGO załącznika nr 1 o dostępności, gdyż jest on wymagany jako warunek formalny pod wnioskiem w systemie Witkac (czytaj Regulamin GFSR 2023), ale nie będzie miał wpływu na dofinansowanie.
  • UWZGLĘDNIENIE podanych w Regulaminie GFSR 2023, ustalonych kwot wyceny pracy wolontariuszy (jako podstawy wartości ich zaangażowania – dokumentującego wkład własny osobowy w projekcie).
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYŁANIANIA REALIZATORÓW

W ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Operatora papierowe potwierdzenie złożenia oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym. Potwierdzenie (generowane w systemie Witkac) można złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla).
Adres: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk. z dopiskiem: Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny

Operator dokona oceny formalnej na podstawie zał. nr 2 – Karta Oceny Formalnej. Dopuszcza się możliwość dokonania poprawek formalnych w ciągu 2 dni roboczych w zakresie brakujących załączników. Karta Oceny Formalnej jest dostępna w systemie Witkac.

UWAGA!  Na granty przewidziany jest tylko jeden nabór wniosków w terminie 27.02-27.03.2023. 

Wzór stopki do umieszczania na materiałach promocyjnych:

Koordynatorka projektu:
Aleksandra Zubrzycka
gfsr@fundacjarc.org.pl
+48 573 375 657

 

WYNIKI EDYCJI JESIENNEJ
MINIGRANTY

WYNIKI EDYCJI WIOSENNEJ

Ocena formalna
MINIGRANTY
GRANTY

Ocena merytoryczna – przyznanie grantów
MINIGRANTY
GRANTY

Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny
Miasto Gdańsk

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.