Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny

Wygraj kasę na sportowe inicjatywy 2024

Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny (GFSR) to pula grantów w wysokości do 1000 pln (dla grup nieformalnych) i do 9000 pln (dla organizacji pozarządowych), które zostały przekazane na dofinansowanie zwycięskich inicjatyw sportowo-rekreacyjnych.

GFSR jest projektem regrantingowym, który jako czwarty dołączył do innych Gdańskich Funduszy Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska tj. Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego oraz Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Ich celem jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz lokalnych organizacji pozarządowych na wielu płaszczyznach.

GFSR skierowany jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych które chcą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętej kultury i aktywności fizycznej.

 

Działania muszą dotyczyć jednego z obszarów:

 • TYP 1 Inicjatyw sportowych, w szczególności o zasięgu dzielnicowym,
 • TYP 2 Promocji zdrowego stylu życia,
 • TYP 3 Promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

 

W TEGOROCZNEJ EDYCJI SĄ III ETAPY OCENY WNIOSKÓW

 • ocena formalna
 • ocena merytoryczna
 • II etap oceny merytorycznej – prezentacja projektu przez grupę/organizację

Wnioski mogą składać:

Grupy nieformalne, czyli zespoły min. 4 mieszkańców i/lub mieszkanek Gdańska, które mają ciekawy pomysł na inicjatywę sportowo-rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Spodziewane są różnorodne formy zajęć sportowych i/lub rekreacyjnych, w tym wszelkie formy spędzania czasu wolnego w mieście, szczególnie na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Grupy nieformalne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 1000 pln, zwany dalej mini grantem. Jedna grupa składa jeden wniosek.

Organizacje pozarządowe, które chcą zrealizować działania sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Gdańska, w kontekście animacji środowiska lokalnego, a nie wzmacniania zadań programowych organizacji sportowych. Organizacje stricte krzewiące kulturę fizyczną mogą zostać grantobiorcami, jeśli w składanych ofertach podejmą szerokie działania skierowane do swoich społeczności, a nie tylko do stałych członków/odbiorców. Działania animacyjne w tym wypadku dotyczyć mogą np. organizacji różnego rodzaju wydarzeń, zawodów sportowych, gier miejskich, gier podwórkowych, maratonów, zawodów lokalnych itp. angażujących lokalną społeczność na obszarze oddziaływania wnioskodawców. Do tej grupy organizacji zaliczamy m.in. Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS lub w innych rejestrach. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 9000 pln, zwany dalej dużym grantem. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek.

Najpotrzebniejsze informacje i dokumenty

Nabór wniosków na minigranty w konkursie GFSR 2024 (edycja wiosenna) potrwa od 09.04.2024 do 06.05.2024.  

W ramach jednego naboru konkursu dla grup nieformalnych, można ubiegać się o granty w wysokości do 1000 zł. Inicjatywy muszą być realizowane na terenie Gdańska oraz dla mieszkańców Gdańska i dotyczyć jednego z trzech wskazanych obszarów:

 • TYP 1 Inicjatyw sportowych, w szczególności o zasięgu dzielnicowym,
 • TYP 2 Promocji zdrowego stylu życia,
 • TYP 3 Promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Grupa nieformalna musi liczyć min. 4 członków, w tym lider.

Dokumentacja wymagana do złożenia wniosku znajduje się w karcie ”Dokumentacja projektowa minigranty”. 

Wypełniony komputerowo wniosek podpisany przez lidera oraz deklarację zawiązania grupy podpisaną przez wszystkich członków grupy, należy złożyć w 1 egzemplarzu w terminie 09.04.2024- 06.05.2024 w następujący sposób:

a) wysłać mailowo na adres gfsr@fundacjarc.org.pl jako skan oryginału podpisanych dokumentów
albo
b) dostarczyć wersję papierową na adres Operatora (biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 9:00-16:00), adres: ul. Wita Stwosza 23; 80-312 Gdańsk, lub wrzucić do czarnej skrzynki na bramie siedziby Operatora do końca dnia
albo
c) przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia listu) na adres:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
ul. Wita Stwosza 23; 80-312 Gdańsk, z dopiskiem: Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny 2024.

PROSIMY o zapoznanie się z załącznikiem o dostępności dla celów edukacyjnych, nie jest wymagane jego wypełnienie i załączenie do wniosku.

Odręcznie sporządzony wniosek nie będzie akceptowany. Wniosek należy wypełnić komputerowo i podpisać odręcznie. Wniosek oraz RODO podpisuje lider grupy, a deklarację zawiązania grupy muszą podpisać wszyscy jej członkowie. 

W przypadku braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich uzupełnienia w ciągu jednego dnia od daty zakończenia oceny formalnej tj. do 9.05.

Edycja GDAŃSKIEGO FUNDUSZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 2024 dla grup nieformalnych (minigranty) realizowana będzie poprzez 2 nabory w konkursie (edycja wiosenna oraz jesienna).

Inicjatywy mogą być realizowane w okresie od:

24.05.2024-31.08.2024 (edycja wiosenna) oraz
25.09.2024 – 10.12.2024 (edycja jesienna – obejmuje tylko minigranty

Wnioskodawcy planujący działania w okresie jesienno-zimowym proszeni są o składanie wniosków w II edycji. 

Szkolenie dla wnioskodawców w dniu 25.04 2024 w godz. 17.00 – 18.30 w siedzibie operatora

NABÓR WNIOSKÓW: 
Nabór wniosków dla NGO w Konkursie GFSR 2024 potrwa od 09.04.2024 do 06.05.2024 do godz. 23:59. O dofinansowanie w wysokości do 9000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje składają wnioski drogą elektroniczną w generatorze wniosków na stronie www.witkac.pl.

WYMAGANE JEST:

 • ZAŁĄCZENIE WYPEŁNIONEGO załącznika nr 1 o dostępnościgdyż jest on warunkiem formalnym do poprawnego złożenia wniosku systemie Witkac (czytaj Regulamin GFSR 2024). Załącznik wyłącznie w formie elektronicznej pod wnioskiem w systemie Witkac. 
 • UWZGLĘDNIENIE podanych w Regulaminie GFSR 2024, ustalonych kwot wyceny pracy wolontariuszy (jako podstawy wskazania wartości ich zaangażowania – dokumentującego wkład własny osobowy w projekcie).
 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYŁANIANIA REALIZATORÓW

W ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku w systemie witkac.pl, należy dostarczyć do Operatora POTWIERDZENIE złożenia oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji zgodnie z dokumentem rejestrowym. Potwierdzenie (generowane w systemie Witkac) można złożyć na trzy sposoby:

a) wysłać mailowo na adres gfsr@fundacjarc.org.pl jako skan oryginału  
albo
b) dostarczyć wersję papierową na adres Operatora (biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 9:00-16:00), adres: ul. Wita Stwosza 23; 80-312 Gdańsk, lub wrzucić do czarnej skrzynki na bramie siedziby Operatora do końca dnia
albo
c) przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpłynięcia listu) na adres:
Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
ul. Wita Stwosza 23; 80-312 Gdańsk, z dopiskiem: Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny 2024.

Operator dokona oceny formalnej na podstawie zał. nr 2 – Karta Oceny Formalnej. Dopuszcza się możliwość dokonania uzupełnień braków formalnych w ciągu 1 dnia roboczego tj. do dnia 9.05.2024  w zakresie brakujących załączników. Karta Oceny Formalnej jest dostępna w systemie Witkac.

Szkolenie dla wnioskodawców w siedzibie operatora Wita
Stwosza 23 Gdańsk – 15.04., godz. 18:45

UWAGA!  Na granty dla NGO przewidziany jest tylko 1 nabór wniosków w terminie 09.04-06.05.2024. 

Wzór stopki do umieszczania na materiałach promocyjnych:

Koordynatorka projektu:
Karolina Marchelek
gfsr@fundacjarc.org.pl
+48 573 375 657

 

WYNIKI EDYCJI JESIENNEJ
MINIGRANTY

WYNIKI EDYCJI WIOSENNEJ

Ocena formalna
MINIGRANTY
GRANTY

Ocena merytoryczna – przyznanie grantów
MINIGRANTY
GRANTY

Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny
Miasto Gdańsk

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.