Czy organizacja musi ubezpieczyć wolontariusza?

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, organizacja musi zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku porozumień wolontariackich trwających co najmniej 30 dni, ubezpieczenie wolontariusza bierze na siebie państwo – trzeba jednak pamiętać o zawarciu porozumienia wolontariackiego na piśmie. Jeżeli porozumienie wolontariackie dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium […]

Czy z wolontariuszami trzeba podpisywać umowę?

Z każdym wolontariuszem zawieramy jakąś umowę, czyli porozumienie określające wzajemne oczekiwania, prawa i obowiązki. Różne mogą być natomiast formy takiej umowy i jej szczegółowość. Umowa wolontariatu zawarta na okres do 30 dni nie musi mieć formy pisemnej, natomiast przy wolontariacie powyżej 30 dni, obowiązuje już forma pisemna. Dobrą praktyką wydaje się zawieranie umów niezależnie od […]

Jakie są obowiązki organizacji pozarządowej wobec wolontariuszy?

Każda organizacja ma prawo angażować wolontariuszy, zarówno do swojej działalności nieodpłatnej, jak i odpłatnej. Jednak ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która reguluje zasady organizacji wolontariatu, zakazuje zatrudniania wolontariusza do działalności gospodarczej. Jeśli więc nasza organizacja taką prowadzi, wolontariuszy może zatrudniać tylko do tych działań, które nie są związane z działalnością gospodarczą. Z […]

Jak motywować wolontariuszy

Częstym błędem organizacji jest traktowanie wolontariuszy, jako ludzi, którzy mają po prostu na zbyciu trochę wolnego czasu i chęć jego zabicia jest ich główną motywacją. Równie częstym błędem jest założenie, że wolontariusza powinno wystarczająco satysfakcjonować to, że przyczynia się do osiągania ważnych społecznie celów. Tymczasem motywacje wolontariuszy mogą być bardzo różne i jeśli chcemy wolontariusza […]

Jak zainteresować wolontariuszy naszą ofertą?

Trzeba pomyśleć, co może kierować kimś, kto rozgląda się za dodatkowym, nieodpłatnym zajęciem – na pewno nie jest to sam nadmiar wolnego czasu. Różne mogą być motywacje potencjalnych wolontariuszy – niektórzy szukają możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego, inni – możliwości pracy z ludźmi, jeszcze inni – ciekawych i satysfakcjonujących wyzwań. Żeby nasza oferta była interesująca, postarajmy […]

Co to jest CIT-8? Jak go wypełnić ?

Jednym z istotnych obowiązków każdej organizacji pozarządowej, nawet najmniejszej i nieprowadzącej ksiąg rachunkowych, jest sporządzenie i złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania podatkowego CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Jest to zeznanie dotyczące przychodów i kosztów oraz dochodu, które wystąpiły w organizacji w poprzednim roku podatkowym. Zawiera informację na temat podatku dochodowego od osób […]

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe podpisują osoby, które są członkami zarządu w momencie przyjmowania sprawozdania przez zarząd. Sprawozdanie finansowe zamkniętego roku należy sporządzić do końca trzeciego miesiąca od daty zamknięcia roku finansowego (najczęściej jest to 31 marca), a zatwierdzić do końca szóstego miesiąca od tej daty (najczęściej 30 czerwca). Przygotowane sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych […]

Jak sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe?

Od 1 października 2018 roku wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzone i podpisywane elektronicznie. Od 2020 r. forma elektroniczna sprawozdania jest ściśle określona. Wszystkie organizacje pozarządowe, które mają obowiązek sporządzić sprawozdanie, muszą to zrobić w tzw. strukturze logicznej. Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej […]

Czy muszę składać sprawozdanie finansowe?

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy — przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie, jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd, przyjęte za pomocą uchwał przez właściwy […]

Jakie obowiązki podatkowe dotyczą organizacji prowadzącej działalność gospodarczą?

Organizacje pozarządowe mogą, ale niemuszą prowadzić działalności gospodarczej. Organizacja prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą i obowiązują ją przepisy podatkowe, takie jak wszystkich przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, organizacja prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Mogą ją dotyczyć inne podatki m.in.: […]