Jakie są etapy tworzenia spółdzielni socjalnej?

Pierwszym i najważniejszym etapem jest zgromadzenie założycielskie. W jego trakcie powołujemy spółdzielnię i wybieramy zarząd. Rejestracja spółdzielni odbywa się poprzez Portal Rejestrów Sądowych w terminie do 7 dni od powołania. Jest ona zwolniona z wszelkich opłat. Po dokonaniu rejestracji przez portal, jeden komplet dokumentów (m.in. listę członków założycieli, protokół z zebrania założycielskiego, uchwały podjęte na […]

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

Do powołania spółdzielni socjalnej należy dobrze się przygotować. Przede wszystkim zastanowić się nad pomysłem biznesowym i celem społecznym. Bardzo ważne jest też poszukanie potencjalnej siedziby, pracowników spełniających wymagania ustawy o spółdzielniach socjalnych i specjalistów (o ile będą potrzebni) oraz osób, które zasiądą w zarządzie. Kiedy koncepcja będzie gotowa, warto ją zweryfikować w oparciu o doradztwo […]

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne. W pierwszym przypadku musi być co najmniej trzech założycieli i do 12 miesięcy od powstania muszą być przyjęte w poczet członków spółdzielni kolejne dwie osoby, tak aby było ich łącznie pięć. Większość tych osób musi należeć do ściśle określonych w ustawie o spółdzielniach […]

Czym jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą spółdzielni pracy. Jej celem jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celu ich społecznej i zawodowej reintegracji. Taka spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, a zysk z niej jest przeznaczany na cele statutowe. Zawiera się w tym działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska […]

Jak założyć spółkę non profit?

Spółkę non profit mogą założyć osoby fizyczne, jak i prawne np. organizacje pozarządowe. Kapitał założycielski to 5 tys. zł. w formie środków pieniężnych lub wniesione aportem. Spółka powstaje w wyniku podpisania umowy przez wspólników przed notariuszem i zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa jest to podstawowy dokument określający funkcjonowanie podmiotu, można ją porównać […]

Czym jest spółka non profit?

Najprościej mówiąc spółka non profit to spółka powołana do realizacji celu społecznego. Działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, ale musi spełnić dodatkowe warunki: nie może działać w celu osiągnięcia zysku, przeznacza całość dochodu na realizację celów społecznych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Spółki non-profit mogą prowadzić działalność pożytku […]

Jakie są rodzaje podmiotów ekonomii społecznej?…

Ze względu na formę prawną podmioty ekonomii społecznej możemy podzielić na: organizacje pozarządowe, spółki non-profit i spółdzielnie socjalne. Każda z nich funkcjonuje na podstawie innych podstaw prawnych: ustawa o stowarzyszeniach i ustawa o fundacjach w przypadku organizacji pozarządowych, kodeksu spółek handlowych dla spółek non-profit oraz ustawy o spółdzielniach socjalnych dla tych ostatnich. Mimo tych różnic […]

Czy można zawiesić działalność organizacji pozarządowej?

Można, bo prawo tego nie zabrania. Zawieszenie działalności organizacji, nawet jeśli zostanie podjęte w trybie stosownej uchwały właściwego organu organizacji, nie ma jednak żadnego znaczenia prawnego. Z punktu widzenia prawa, organizacja, która podjęła decyzję o zawieszeniu działalności, jest nadal taką samą organizacją, ze wszystkimi związanymi z tym obowiązkami. Organizacja faktycznie nieprowadząca chwilowo żadnej działalności nadal […]

Jak zakończyć działalność organizacji pozarządowej?

W przypadku stowarzyszenia, zakończenie jego działalności następuje poprzez samorozwiązanie – uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, a przepisy nie określają powodów, dla których członkowie mogą rozwiązać stowarzyszenie. Tryb podejmowania takiej uchwały (kworum, wymagana większość niezbędna do podjęcia decyzji w przedmiocie rozwiązania stowarzyszenia) określa statut organizacji. W przypadku fundacji natomiast, wszystko zależy od statutu, […]

Jak wprowadzić program wolontariatu międzynarodowego w organizacji?

Wolontariuszem w organizacji mogą być także cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce. Inaczej niż w przypadku zatrudnienia, wolontariusz obcokrajowiec nie musi mieć pozwolenia na pracę. Wolontariuszy zagranicznych dotyczą w Polsce te same regulacje, co wolontariuszy polskich – pisemna umowa w przypadku wolontariatu trwającego powyżej 30 dni, a ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wolontariatu trwającego […]