Sytuacja małoletniego w postępowaniach rodzinnych | Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Dobro dziecka to nadrzędna zasada, która powinna być podstawową
przesłanką wszystkich rozstrzygnięć sądu dotyczących dziecka. Dobro dziecka jest wartością, która wymaga preferencyjnego traktowania w porównaniu z innymi interesami osób fizycznych i prawnych. Art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje na obowiązek państwa zapewnienia ochrony praw dziecka, prawo do opieki i pomocy władz publicznych dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej, obowiązek państwa ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, a nadto obowiązek władz publicznych oraz osób odpowiedzialnych za dziecko do wysłuchania i w miarę możliwości do uwzględnienia zdania dziecka w toku ustalania praw dziecka.

WYROK ROZWODOWY A ROZSTRZYGNIĘCIE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ

W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga nie tylko o samej władzy rodzicielskiej, lecz także o kontaktach rodziców z dzieckiem. Obowiązek ten wynika z art. 58 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, zgodnie z którym w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sposób rozstrzygnięcia w tym zakresie zależy od konkretnego przypadku, zwłaszcza od tego, czy sąd uzna, że rodzice będą w stanie po rozwodzie współdziałać w sprawach dziecka. Możliwe są następujące warianty wykonywania władzy rodzicielskiej:

  • powierzenie pełni wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym
    rodzicom,
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z nich do
    określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka,
  • całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców,
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.


WYSŁUCHANIE DZIECKA PRZEZ SĄD

Wysłuchanie dziecka zostało przewidziane zarówno w prawie
międzynarodowym (w tym w art. 12 Konwencji o prawach dziecka), jak i w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 72 ust. 3 Konstytucji RP, w toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. Ta ogólna zasada została rozwinięta w Kodeksie postępowania cywilnego. Art. 2161 k.p.c. stanowi, iż Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. Wyżej wymieniony przepis wskazuje także, iż Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

Opinia z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (OZSS)

Art. 278 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż „w wypadkach
wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”. W skład zespołu wchodzą specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Do zadań Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów należy m.in. sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratury opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie
przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. Wynik opinii jest poprzedzony licznymi badaniami, które pozwolą wskazać, jakie rozwiązanie przyjąć dla określonej tezy. Sąd wskazuje osoby, które powinny zostać poddane badaniu.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.