Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO”dla pomorskich organizacji

Fundacja RC podpisała umowę partnerską z łódzkim Instytutem Nowych Technologii, ogólnopolskim operatorem projektu “Społecznie Odpowiedzialne NGO”. Na mocy umowy Fundacja RC będzie koordynowała cykl szkoleń i doradztwa, którego celem będzie wdrożenie normy ISO 26000 i wypracowanie dobrych praktyk w 12. pomorskich organizacjach społecznych.

Czym jest norma ISO 26000?

Jest to norma zawierająca wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności. Została opracowana przez Grupę Roboczą ISO (International Organization for Standarization) z udziałem ekspertów z ponad 90 krajów oraz z 40 międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami związanymi z różnymi zagadnieniami społecznej odpowiedzialności. Wdrożenie wymagań normy ułatwia organizacjom podejmowanie działań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Zachęca organizacje, aby w swoich działaniach nie ograniczały się wyłącznie do zgodności z prawem, co jest podstawowym obowiązkiem każdej organizacji oraz zasadniczym elementem jej społecznej odpowiedzialności. Norma ISO 26000 może być wykorzystywana w ramach działań polityki publicznej.

Zgodnie z ISO 26000, postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania mogą mieć wpływ na: 

 • przewagę konkurencyjną; 
 • reputację organizacji; 
 • zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracujących, konsumentów, klientów, użytkowników; 
 • morale, zaangażowanie i wydajność pracowników; 
 • opinie inwestorów, właścicieli, darczyńców, sponsorów i społeczności finansowej; 
 • relacje organizacji z przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, podobnymi organizacjami, klientami oraz społecznością, w obrębie której organizacja funkcjonuje.

 

ISO 26000 nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji, stosowania w celach regulacyjnych ani związanych z umowami. Wszelkie oferty certyfikacji wg ISO 26000 lub deklarowanie posiadania certyfikatu są sprzeczne z intencją i celem normy. Norma jest przeznaczona do dobrowolnego stosowania przez wszystkie organizacje, niezależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji. Ma zastosowanie zarówno do dużych, jak i małych organizacji, publicznych, prywatnych i non-profit.

Czy organizacje pozarządowe są z definicji społecznie odpowiedzialne? Przecież to właśnie one są najwłaściwszym partnerem dla biznesu w ramach strategii CSR. Jakie są wytyczne normy ISO 26000? Na czym polega wdrożenie standardów dotyczących społecznej odpowiedzialności? Jakie korzyści mają z tego organizacje?

Odpowiedzi na te pytania pojawią się podczas serii szkoleń, warsztatów i doradztw organizowanych w okresie wrzesień-grudzień 2023. Wybrane NGOsy zapoznają się z zasadami społecznej odpowiedzialności, w tym zrównoważonego rozwoju oraz z obszarami współpracy w ramach CSR-u, przyjrzą się działalności własnych organizacji, zdefiniują pola do poprawy oraz opracują zestawy dobrych praktyk do zastosowania. Standardy ISO 26000 poprawią funkcjonowanie tych organizacji, wpłyną na wzmocnienie wizerunku oraz zwiększą potencjał nawiązania relacji międzysektorowych. 

Rekrutacja 12 pomorskich NGOsów odbyła się w formule zamkniętej z uwagi na różne wytyczne, które dane organizacje musiały spełnić (wiek, różnorodna działalność statutowa, lokalizacja działań organizacji, grupa docelowa, posiadane zasoby) i które gwarantowały trwałość rezultatów. 

Do projektu ostatecznie zostały zaproszone następujące organizacje:

 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich – Słupsk
 • Fundacja „A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza”
 • Fundacja Hospicyjna
 • Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation
 • Fundacja RC
 • Fundacja Sprawni Inaczej
 • Spółdzielnia Socjalna Heca
 • Spółdzielnia Socjalna Zeroban
 • Stowarzyszenie Eduq
 • Stowarzyszenie Morena
 • Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji (COP Sopot)
 • Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe

 

Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” składa się w kilku etapów, które są w bardzo logiczny sposób ze sobą połączone. Wszystkie organizacje, które podejmą wyzwanie i spróbują wdrożyć w swojej działalności normę ISO 26000 oraz zasady CSR zostaną krok po kroku przeprowadzone przez cały proces. 

Harmonogram projektu
I etap: Szkolenie wstępne (18h) dla min. 12 NGO  (wrzesień)
II etap: Doradztwo (4h) dla min. 8  NGO (październik)
III etap: Szkolenia wewnętrzne (8h) dla całego zespołu dla min. 3 najwytrwalszych (listopad-grudzień)

Trenerka i koordynatorka projektu z ramienia Fundacji RC: Magda Jabłońska 
mail: magdalena. jablonska@fundacjarc.org.pl

Operatorem ogólnopolskim projektu “Społecznie Odpowiedzialne NGO” jest łódzki Instytut Nowych Technologii, który czuwa nad jego przebiegiem w poszczególnych województwach.  
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych oraz systemowa poprawa jakości NGO w Polsce. Dzięki realizowanym poprzez projekt działaniom chcemy ułatwić organizacjom w całej Polsce wdrożenie standardów ISO 26000 oraz wprowadzenie praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR. Jest to odpowiedzialność organizacji za ich wpływ na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie przyczyniające się do: zrównoważonego rozwoju, dobrobytu, zdrowia społeczeństwa, uwzględniania oczekiwań interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania. Wszystko to po to, aby usprawnić i ułatwić działalność organizacji, które często ze względu na brak czasu lub odpowiednich środków zapominają o zasadach zrównoważonego rozwoju.

Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowany jest w okresie od 1 maja 2022 do 31 października 2024 roku przez Instytut Nowych Technologii w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.