Punkt Prawny radzi (6)

MASZ PRAWO… do dostępu do dokumentacji medycznej!

Prawo dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych jest ściśle związane z prawem do informacji o stanie zdrowia pacjenta. 

Pacjent ma prawo do uzyskania  informacji w różnej formie. Informacje mogą być mu przekazywane ustnie, pisemnie, ale mogą być także utrwalone w każdej innej formie, tzn. na każdym nośniku zawierającym informację o pacjencie.

Zasady realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej są jednakowe dla pacjentów, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych w publicznej placówce leczniczej oraz dla pacjentów uzyskujących te świadczenia w ramach praktyk zawodowych.

Dokumentacja medyczna musi być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Zakres informacji zawartych w tej dokumentacji ma służyć podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i zapewnieniu ciągłości procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Co istotne, dokumentacja medyczna jest formą kontroli procesu udzielania świadczenia zdrowotnego oraz poszczególnych czynności medycznych wchodzących w skład tego procesu.

Mając na względzie dobro pacjenta oraz cel, w jakim prowadzi się dokumentację medyczną, adnotacje w niej dokonywane powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwić odtworzenie i skontrolowanie dotychczasowego przebiegu procesu świadczenia zdrowotnego, zleconych i wykonanych czynności medycznych, zasięgnięcia innej opinii lekarskiej czy zwołania konsylium.

Dokumentacja medyczna ma także ogromną wartość dowodową w postępowaniu prowadzonym w związku z podejrzeniem doznania przez pacjenta szkody, dopuszczenia się przewinienia zawodowego przez lekarza, pielęgniarkę czy położną lub popełnienia przestępstwa w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczenia zdrowotnego, dlatego tak ważne jest jej prowadzenie w sposób zgody z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja medyczna może być prowadzona na dwa sposoby: w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Wpisy w dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym, dodatkowo każdy wpis opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu. Wpis dokonany w dokumentacji medycznej nie może być z niej usunięty, jeśli natomiast został dokonany błędnie, zamieszcza się przy nim adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji.

Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, która może zostać mu udostępniona w następujący sposób:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

To pacjent dokonuje wyboru formy udostępnienia mu dokumentacji medycznej.

Pacjent może upoważnić wybraną przez niego osobę do zapoznawania się z informacjami dotyczącymi jego stanu zdrowia. Wyznaczenie osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej nie stanowi przeszkody do dalszego korzystania z tego prawa przez samego pacjenta.

Warto natomiast zwrócić uwagę, że przepisy wymagają odrębnych upoważnień: do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do pozyskiwania dokumentacji zawierającej takie informacje. Pacjent może zdecydować, czy upoważni osobę bliską do wykonywania prawa w obu przypadkach, czy udzieli wyłącznie jednego z upoważnień.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej osobie  upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta placówka medyczna – poza dotychczas uprawnionymi osobami (czyli osobami upoważnionymi przez pacjenta za życia) – ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu za życia pacjent.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.