Animator lokalny / Animatorka lokalna

W związku z intensywnym rozwojem Fundacji w dziedzinie ekonomii społecznej, powiększamy zespół i poszukujemy osoby, która od 1 maja zajmie następujące stanowisko:
ANIMATOR LOKALNY/ANIMATORKA LOKALNA w ramach samodzielnego stanowiska

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu lub cały etat

MIEJSCE PRACY:
Fundacja RC, ul. Wita Stwosza 23, Gdańsk-Oliwa

SZUKAMY OSOBY, KTÓRA BĘDZIE:

 • potrafiła zdiagnozować potencjał lokalnego środowiska społecznego i biznesowego pod kątem potrzeb i rozwoju organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (PES)/przedsiębiorstw społecznych (PES);
 • inicjowała spotkania, działania i wspierała kontakty pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze oraz angażowała i wspierała liderów/animatorów lokalnych;
 • zachęcała i wspierała powstawanie nieformalnych grup osób i/lub instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w ramach organizacji pozarządowych i PES/PS;
 • budowała i rozwijała sieć partnerstw międzysektorowych, sieci współpracy podmiotów, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w celu rozwoju PES/PS;
 • przekazywała informacje nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących organizacji pozarządowych i PES;
 • animowała i brała udział w dyskusjach dotyczących ekonomii społecznej w ramach lokalnych inicjatyw społecznych i różnych wydarzeń branżowych;
 • motywowała grupy i podmioty do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, w szczególności poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno- ekonomicznych lub kosztów zaniechania;
 • opracowywała informacje dla klientów OWES pod kątem dostępnych form wsparcia oraz informacji dotyczących branży ES;
 • badała zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowo-doradcze klientów OWES, w tym przygotowywanie ofert wsparcia;
 • inicjowała współpracę PES/PS z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR/ESG);
 • włączała PES/PS w procesy rewitalizacji, w proces planowania i realizacji usług społecznych, w tym w formule zdeinstytucjonalizowanej;
 • ściśle współpracowała z pozostałymi członkami zespołu OWES i brał udział w spotkaniach informacyjno-organizacyjnych kadry OWES;
 • dbała o samokształcenie, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej.

 

Czy ta rola wydaje się Tobie interesująca? Jeśli tak, zgłoś się, nawet, jeśli nie do końca spełniasz warunki przedstawione poniżej. Ocenę Twoich kompetencji pozostaw nam. 🙂

OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:

Warunki podstawowe:

 • min. 2- letnie doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych,
 • umiejętności pracy z grupą, moderowanie i prowadzenie spotkań,
 • umiejętności przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej,
 • znajomości specyfikacji i najważniejszych uwarunkowań społecznych i gospodarczych w Gdańsku i powiecie nowodworskim
 • znajomości specyfiki i najważniejszych uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej


Warunki pożądane:

 • doświadczenie w realizacji projektów/ inicjatyw o charakterze społecznym
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła obsługa komputera (środowisko MS Office)

Dodatkowymi atutami będą:

 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 • szeroka sieć kontaktów w środowisku III sektora
 • znajomość zasad obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

 

ZE SWEJ STRONY OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę stacjonarną w Gdańsku z doświadczonym i fantastycznym zespołem w Fundacji RC;
 • wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności – udział w szkoleniach dla reprezentantów organizacji pozarządowych, udział w szkoleniach wewnętrznych, rozwój poprzez współpracę z osobami z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych;
 • wsparcie merytoryczne ze strony doradców oraz mentorów współpracujących z Fundacją RC;
 • możliwość reprezentowania organizacji na zewnątrz (spotkania miejskie, z partnerami, organizacjami, członkostwo w radach, ciałach doradczych, grupach);
 • możliwość budowania swojego wizerunku w roli eksperta/ekspertki (prowadzenie szkoleń, udział w spotkaniach konsultacyjnych, konferencjach itp.);
 • możliwość realizowania własnych pomysłów na działania w przestrzeniach Fundacji (o ile nie są sprzeczne z celami Fundacji).


JAK APLIKOWAĆ?
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV oraz zwięzłego uzasadnienia swojego zgłoszenia:
• do dnia 25 marca 2024 r.,
• na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl

W zgłoszeniu/CV należy zamieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.