W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2022 r.

Dzięki dotacji przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 10 000 zł Fundacja RC zrealizowała zadanie „W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2022 r.”. 

Zadanie polegało na zorganizowaniu XXVIII edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, mającego na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw podejmowanych przez sektor pozarządowy na terenie województwa pomorskiego. Każdego roku jego finałowym akcentem jest przyznanie statuetek Nagrody Bursztynowego Mieczyka w trakcie uroczystej gali. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tej nagrody jest Fundacja RC.

Celem konkursu o NBM jest wyróżnienie organizacji pozarządowych wzorowo realizujących cele statutowe w różnych obszarach działalności, w tym w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Zmagania konkursowe zwieńczone są uroczystą Galą, podczas której laureaci otrzymują statuetki NBM i pamiątkowe dyplomy. 
Zwycięzca w kategorii „ochrona środowiska i edukacja ekologiczna” – podobnie jak pozostali laureaci – zostaje wyłoniony podczas posiedzenia Kapituły Nagrody Bursztynowego Mieczyka.
W jej obradach corocznie uczestniczy przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Otrzymanie Nagrody stanowi ogromne wyróżnienie i prestiż dla organizacji; pozwala na upowszechnienie dobrych praktyk podejmowanych w zakresie edukacji ekologicznej i działań na rzecz środowiska naturalnego i niesie ze sobą walor edukacyjny dla odbiorców wydarzenia. Działania konkursowe i ceremonia rozdania nagród sprzyjają ponadto budowaniu wspólnej przestrzeni do spotkania, wymiany doświadczeń i integracji pomiędzy uczestnikami i odbiorcami: reprezentantami pomorskiego III sektora, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańcami województwa pomorskiego. Laureat otrzymuje poza tym premię finansową, którą może przeznaczyć na realizację celów statutowych.
Głównym celem zadania „W poszukiwaniu najlepszych inicjatyw społecznych w 2022 r.”  jest upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez organizacje pozarządowe, działających w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, a także promocja organizacji i podejmowanych przez nią aktywności w tym obszarze.

Celami pośrednimi są:
• podniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, podejmowanych przede wszystkim przez mieszkańców woj. pomorskiego w formie wolontariatu;
• udrożnienie kanałów komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a lokalnymi społecznościami i partnerami w odniesieniu do promocji działań przez nie podejmowanych;
• wzrost aktywności lokalnych środowisk w przygotowaniu i promocji Nagrody Bursztynowego Mieczyka oraz nagrodzonych organizacji – w szczególności tych podejmujących nowatorskie rozwiązania w obszarze ochrony środowiska.

Koszt kwalifikowany zadania: 40 000 PLN. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 10 000 PLN (dotacja).