Punkt Prawny radzi (5)

MASZ PRAWO… do zachowania informacji o Twoim stanie zdrowia w tajemnicy!

Pacjent ma prawo do domagania się zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z jego osobą uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego . Do informacji tych zaliczamy nie tylko fakty ustalone przez lekarza leczącego (i/lub osoby wykonujące inne zawody medyczne), ale także fakty przekazane przez innego lekarza-konsultanta oraz fakty ujawnione przez pacjenta i inne osoby na żądanie pacjenta.

Tajemnicą są objęte wszelkie fakty i informacje uzyskane przez placówkę udzielającą świadczeń medycznych, niezależnie od ich formy lub sposobu utrwalenia. Są to więc zarówno informacje przekazywane w formie ustnej, jak również utrwalone w dokumentacji medycznej. Ważne jest bowiem to, że są to informacje o pacjencie otrzymane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, jak i informacje, które nie pozostają  z nim w związku, ale zostały ujawnione przy okazji udzielania świadczeń (np. informacje o stanie majątku ujawnione w dokumentacji o refundację zabiegu).

Do praw pacjenta należy prawo domagania się poufności informacji o:  wynikach badań, diagnozie, historii choroby i postępowania terapeutycznego, metodach i postępach w leczeniu, wcześniejszym lub współistniejącym schorzeniu, hospitalizacji, postępowaniu rehabilitacyjnym i pielęgnacyjnym, o przyjmowanych lekach. Pacjent ma również prawo domagać się zachowania w tajemnicy informacji niezwiązanych bezpośrednio ze stanem zdrowia, ale o których osoba udzielająca świadczenia dowiedziała się przy okazji leczenia pacjenta (np. informacje o działalności zawodowej pacjenta lub jego stanie majątkowym) .

Wszystkie osoby zatrudnione w placówce leczniczej (szpitalu, przychodni) są zobowiązane do zachowania w poufności informacji zawartych w dokumentacji medycznej prowadzonej przez tą placówkę. W sytuacji, gdy pacjent korzysta z wizyt w ramach prywatnej praktyki lekarskiej, na podmiocie (lekarzu) udzielającym świadczenia, także ciąży obowiązek przechowywania  dokumentacji w sposób zapewniający jej poufność, musi być ona również zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed zniszczeniem lub zgubieniem.

Pacjent może wyrazić zgodę na ujawnienie informacji poufnych. Zgoda pacjenta na ujawnienie informacji dotyczących jego osoby jest traktowana jako prawna podstawa uchylenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Przepisy nie wymagają zachowania przez pacjenta żadnej szczególnej formy wyrażenia zgody na wyłączenie tajemnicy zawodowej. Jest jednak uzasadnione, aby pacjent wydał zgodę na piśmie, w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości komu i w jakich sytuacjach można udzielić  informacji o jego stanie zdrowia. 

Istnieją przypadki, kiedy osoby wykonujące zawód medyczny zwolnione są z obowiązku zachowania poufności. W niektórych sytuacjach są one wręcz zobowiązane do ujawnienia informacji o pacjencie. Takie przypadki mają  miejsce gdy:

– zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób;

 – zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji związanych z udzielaniem  pacjentowi świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

– stanowią tak przepisy odrębnych ustaw;

– ujawnienie informacji ma nastąpić w ramach postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Prawo pacjenta do zachowania tajemnicy nie ulega przedawnieniu i trwa nadal po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, jak również nie wygasa, nawet gdyby osoba wykonująca zawód medyczny zaprzestała wykonywania tego zawodu – czasowo lub na stałe. Osoby wykonujące zawód medyczny są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.