Punkt Prawny radzi (2)

MASZ PRAWO… do zasięgnięcia opinii innego lekarza!

Pacjent ma prawo żądać, aby osoba podejmująca się leczenia go zasięgnęła opinii lub konsultacji innego lekarza lub opinii innej pielęgniarki i położnej. Przepisy ustawy umożliwiające pacjentowi żądanie weryfikacji dotychczasowej decyzji lekarza, pielęgniarki czy położnej mają na celu poprawę jakości wykonywanej usługi medycznej. 

Pacjent nie ma obowiązku skorzystania z tego uprawnienia, lecz może z niego skorzystać. W sytuacji, gdy pacjent z tej możliwości nie skorzysta, lekarz zawsze może z własnej inicjatywy w razie wątpliwości, po uznaniu, że jest to uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, zasięgnąć opinii lekarza specjalisty czy zorganizować konsylium lekarskie.

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo zwrócenia się z żądaniem zasięgnięcia innej opinii lub zwołania konsylium lekarskiego. Żądanie to nie jest uzależnione od występowania jakichkolwiek wątpliwości związanych z postawioną diagnozą czy prowadzoną terapią. Pacjent, który chce skorzystać ze swojego uprawnienia, może zarówno zażądać, aby osoby, które podjęły się jego leczenia zasięgnęły dodatkowej opinii u wyraźnie wskazanej osoby, jak również żądanie to ograniczyć do konieczności zasięgnięcia dodatkowej opinii lub konsultacji, pozostawiając całkowicie wybór takiej osoby lekarzowi, pielęgniarce czy położnej.

Lekarz może odmówić  zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego, w sytuacji gdy uzna żądanie pacjenta  za bezzasadne. Lekarz jest zobowiązany odnotować w dokumentacji pacjenta zarówno sam fakt wystosowania takiego żądania przez pacjenta, jak również odmowę jego spełnienia.

Zasady dotyczące żądania zasięgnięcia dodatkowej opinii stosuje się także do pielęgniarki i położonej – w zakresie zasięgania opinii innej pielęgniarki lub położnej.

Jeżeli nie możliwości realizacji żądania pacjenta w danej placówce, za spełnienie jego żądania uznaje się także: wypisanie pacjenta i skierowanie go do innej placówki, która będzie kontynuowała leczenie albo zorganizowanie uzyskania innej opinii lub konsultacji za pośrednictwem teleinformatycznych środków porozumiewania na odległość z lekarzami z innych placówek.

Żądanie dodatkowej opinii w przypadku świadczeń specjalistycznych dotyczy przed wszystkim żądania skierowania do szpitala czy też do określonego lekarza specjalisty.

WAŻNE! Żądanie dodatkowej opinii czy konsultacji, jeżeli miałoby być finansowane ze środków publicznych, musi być medycznie uzasadnione.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.