Punkt Prawny radzi (12)

MASZ PRAWO… do złożenia skargi!

W przypadku, gdy pacjent uważa, że zostały naruszone jego prawa, że personel medyczny potraktował go niewłaściwe, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do złożenia skargi i/lub żądania ukarania osoby bądź placówki, z usług których korzystał w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W szczególności, pacjent ma prawo do złożenia skargi, gdy:

– odmówiono mu zapisania się do lekarza,

– odmówiono mu wykonania świadczenia,

– kazano mu zapłacić za świadczenie, które powinno być dla niego bezpłatne,

– ma trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy możliwe są tylko osobiście lub w wyznaczone dni,

– lekarz nie przyjmuje pacjentów w godzinach, w których powinien,

– otrzymał receptę bez refundacji, w sytuacji, gdy refundacja się mu należy.

Skargę należy skierować:

–  na lekarza  – adresatem skargi powinien być w pierwszej kolejności dyrektor placówki, która odmówiła świadczenia lub wykonała je nieprawidłowo.

– na lekarza lub przychodnię– skargę na placówkę, która ma zawartą umowę z NFZ, można złożyć w oddziale wojewódzkim NFZ. 

– na pracowników NFZ – skargę na pracę pracowników oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia składa się do dyrektora oddziału. Jeżeli pacjent ma zastrzeżenia do rozpatrzenia sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ albo pracownika Centrali NFZ, powinien skierować swoje pismo do Centrali NFZ.

Skargę na to, że prawa pacjenta zostały naruszone, można także złożyć do:

– Rzecznika Praw Pacjenta, np. w sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej

– Rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy, np. w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy 

– Rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych, np. w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej

– Urzędu Ochrony Danych Osobowych np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.

Skargi do wyżej wymienionych instytucji można składać na konkretne osoby lub placówki współpracujące z NFZ, bądź działające na rynku prywatnym.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.