REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW LOKALOWYCH I USŁUG ORAZ UCZESTNICZENIA W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ RC

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia chorobą koronawirusową COVID-19 odbiorców oraz pracowników Fundacji RC, przedstawiamy regulamin stanowiący zbiór najważniejszych zasad obowiązujących w czasie pandemii. Stosowanie się do zapisów regulaminu pozwoli nam na przywrócenie funkcjonowania Fundacji RC w bezpiecznych warunkach, a także na udostępnienie Państwu (w warunkach pandemii) w możliwie najszerszym zakresie naszych zasobów lokalowych, rzeczowych i kadrowych. Regulamin został opracowany w oparciu
o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz o wytyczne i rekomendacje rządowe dla poszczególnych obszarów działalności. Pracownicy Fundacji RC zobowiązują się do udostępniania Państwu środków dezynfekujących oraz do dbania o bieżącą dezynfekcję przedmiotów i przestrzeni wspólnego użytkowania. Działajmy razem – w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie!

ZASADA GŁÓWNA:
Prosimy, zostań w domu, jeśli:
● źle się czujesz,
● masz podwyższoną temperaturę lub inne objawy przeziębienia/grypy,
● podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą zakażoną,
● w ostatnim czasie wróciłeś z zagranicy.

 1. Dysponentem powierzchni udostępnianej w ramach takich projektów jak: Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Dom Sąsiedzki w Pałacu, Gdańska Szkoła Animatorów Lokalnych, Akumulator Społeczny,
  Gdański Fundusz Sąsiedzki i innych projektów realizowanych obecnie przez Fundację RC;
  oraz w ramach Punktu Nieodpłatnej Porady Prawnej, jest Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk; zwana dalej Fundacją RC.
 2. Każda osoba korzystająca z usług Fundacji RC lub z powierzchni udostępnianej przez Fundację zobowiązana jest przy wejściu do siedziby zdezynfekować dłonie (przy użyciu dostępnych w Fundacji środków dezynfekujących)
  oraz przestrzegać zasady utrzymywania 2-metrowego dystansu od innych użytkowników przez cały czas przebywania na terenie Fundacji (z obowiązku utrzymywania dystansu wyłączeni są: rodzice z dziećmi do 13.roku życia;
  osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące; osoby z niepełnosprawnością, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie – cytat z regulacji rządowych). Jeżeli Korzystający z jakiegoś powodu nie może utrzymywać dystansu (poza wskazanymi wyjątkami), zobowiązany jest
  do zakrywania nosa i ust
  także podczas wydarzeń organizowanych w przestrzeni otwartej, na zewnętrznym Placu.
 3. Z uwagi na rekomendowaną powierzchnię 4 m2 przypadającą na jedną osobę w przestrzeni zamkniętej oraz obowiązek utrzymywania dwumetrowego dystansu, Fundacja RC wprowadza limity osób, które mogą jednocześnie przebywać w konkretnych pomieszczeniach. Limity te wynoszą:
  PARTER
  ● dla Sekretariatu: 7 osób;
  ● dla Sali „Wileńskiej”: 8 osób;
  ● dla Sali „Lwowskiej”: 8 osób;
  PIĘTRO
  ● dla Pokoju Doradczego: 4 osoby;
  ● dla Sali Szkoleniowej: 14 osób.
 4. Rekomendowane jest organizowanie wydarzeń w przestrzeni otwartej, czyli na zewnętrznym placu (dotyczy to przede wszystkim inicjatyw podejmowanych w ramach projektu Domu Sąsiedzkiego). W tym celu Fundacja udostępnia Korzystającym namiot oraz meble zewnętrzne. Zgodnie z rządowymi  regulacjami, dopuszczalne jest organizowanie
  imprez/wydarzeń plenerowych do 150 osób (z obowiązkiem zachowania 2-metrowego dystansu
  lub zakrywania nosa i ust).
 5. Jeżeli dane spotkanie/wydarzenie musi mieć miejsce w przestrzeni zamkniętej, Korzystający są zobowiązani
  do przestrzegania limitów osobowych oraz wszelkich zasad reżimu sanitarnego. Jeśli tylko pozwala na to charakter spotkania, wskazane jest, aby w użytkowanym pomieszczeniu pozostawić otwarte okna.
 6. Fundacja RC wprowadza zasadę „jedno spotkanie w jednym czasie”, tzn. w jednym czasie w siedzibie Fundacji może mieć miejsce tylko jedno spotkanie grupowe. Jako spotkanie grupowe rozumiemy takie, w którym uczestniczy powyżej 4 osób. Dopuszczalne jest natomiast równoległe odbywanie się dwóch spotkań/konsultacji indywidualnych
  lub dla grup do 4 osób.
 7. Odstęp czasowy pomiędzy jednym a drugim spotkaniem grupowym organizowanym w siedzibie Fundacji RC musi wynosić minimum 45 minut. Jest to czas niezbędny dla Pracowników Fundacji na przeprowadzenie dezynfekcji
  oraz wywietrzenie użytkowanych pomieszczeń.
 8. Konsultacje indywidualne w ramach projektów realizowanych przez Fundację RC odbywają się wyłącznie
  po wcześniejszym ustaleniu terminu z Koordynatorem danego projektu.
 9. Korzystanie z pomieszczeń Fundacji RC przez zainteresowane grupy jest możliwe wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu
  i dokonaniu rezerwacji konkretnej sali.
 10. Osobą do kontaktu w tym zakresie jest:
  Wojciech Owczarczyk – Szef Biura Fundacji:
  tel.: 58 344 40 39 lub 504 871 478
  e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl
  lub Natalia Stepka (w sprawie wydarzeń organizowanych w ramach działalności Domu
  Sąsiedzkiego):
  e-mail: dom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl
 11. Pierwszeństwo w dostępie do zasobów lokalowych Fundacji mają organizacje i grupy nieformalne, które:
  a) wpisują się w długofalową działalność Domu Sąsiedzkiego w Pałacu;
  b) są związane z Fundacją RC umową użyczenia adresu korespondencyjnego;
  c) formują się w wyniku prowadzonych przez Fundację RC projektów (jak np. grupa szkoleniowa Gdańskiej Szkoły Animatorów Lokalnych).
 12. Osoby indywidualne mogą korzystać z zasobów lokalowych i rzeczowych Fundacji RC wyłącznie w czasie,
  gdy w siedzibie Fundacji nie odbywają się inne wydarzenia/spotkania grupowe.
 13. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum korzystania z takich przestrzeni jak hole i korytarze
  i unikania gromadzenia się w tych miejscach.
 14. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników na odpadki.
 15. Wszystkie powyższe regulacje obowiązują do odwołania.
 16. Zasady funkcjonowania Fundacji RC zależne są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i mogą być na bieżąco dostosowywane do indywidualnej, faktycznej sytuacji Fundacji oraz warunków epidemicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.